Thứ tư,  22/09/2021

Xuất bản cuốn sách: Phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

Tháng 4-2011, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cuốn sách bao gồm một số bài nói, bài viết, trả lời phỏng vấn báo chí,... được chọn lọc của đồng chí liên quan đến chủ đề này.Trong nội dung cuốn sách, đồng chí đã khẳng định: Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đó là một nhà nước đại đoàn kết toàn dân, dựa trên nền tảng của khối liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam, được đặt ra như một tất yếu khách quan. Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, ý tưởng xây dựng một Nhà nước...

Tháng 4-2011, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cuốn sách bao gồm một số bài nói, bài viết, trả lời phỏng vấn báo chí,… được chọn lọc của đồng chí liên quan đến chủ đề này.

Trong nội dung cuốn sách, đồng chí đã khẳng định: Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đó là một nhà nước đại đoàn kết toàn dân, dựa trên nền tảng của khối liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam, được đặt ra như một tất yếu khách quan. Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, ý tưởng xây dựng một Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân đã được khẳng định ngay trong Hiến pháp năm 1946 và tiếp theo là các Hiến pháp năm 1959, 1980, 1992. Xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân là cách thức cơ bản để phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực thuộc về nhân dân; quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự thống nhất là nền tảng, sự phân công và phối hợp là phương thức để đạt được sự thống nhất của quyền lực nhà nước. Sự lãnh đạo của Đảng nhằm bảo đảm cho sự phân công và phối hợp được thông suốt, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, đưa Cương lĩnh, chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống. Tất cả các cơ quan nhà nước, các tổ chức, kể cả tổ chức đảng đều phải hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước nhân dân về các hoạt động của mình. Mọi công dân có nghĩa vụ nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Để đạt được mục tiêu xây dựng nước Việt Nam &#39dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh&#39, một trong những nhiệm vụ cơ bản là phải tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện bộ máy nhà nước, bảo đảm cho Nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh, quản lý điều hành xã hội bằng pháp luật, có hiệu lực, hiệu quả, thực hành dân chủ, củng cố độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế.

Trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước, Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân ở nước ta là một nhà nước vừa phải thể hiện được các giá trị phổ biến của nhà nước pháp quyền đã được xác định trong lý luận và thực tiễn của một chế độ dân chủ hiện đại, vừa phải khẳng định được bản sắc, đặc điểm của riêng mình.

Nội dung những bài in trong cuốn sách này chủ yếu nêu lên những vấn đề quan trọng về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam như phát huy dân chủ, đẩy mạnh đổi mới hoạt động của Quốc hội trên các lĩnh vực tổ chức, phương thức hoạt động và quan hệ công tác,… Đặc biệt, nội dung cuốn sách đã nêu bật 5 quan điểm cơ bản trong quá trình xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước:

Một là, Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân, dựa trên nền tảng của khối liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng tiên phong của giai cấp công nhân; thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân, giữ nghiêm kỷ cương xã hội, chuyên chính với mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và của nhân dân.

Hai là, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện ba quyền: lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Ba là, quán triệt nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, bảo đảm sự lãnh đạo và điều hành tập trung thống nhất của trung ương, đồng thời phát huy trách nhiệm và tính chủ động, năng động, sáng tạo của từng địa phương, từng cơ sở, từng tổ chức, từng cá nhân và toàn hệ thống.

Bốn là, Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, đồng thời coi trọng giáo dục đạo đức xã hội chủ nghĩa, kết hợp biện pháp hành chính với giáo dục tư tưởng, nâng cao dân trí, kết hợp sức mạnh của pháp luật với sức mạnh của quần chúng.

Năm là, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước.

Nhiều bài nói và viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đi sâu đánh giá, phân tích nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình phát huy dân chủ, đổi mới hoạt động của Quốc hội, hoạt động lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, các tổ chức đoàn thể như Mặt trận Tổ quốc, công đoàn, phụ nữ, thanh thiếu niên,… trong hệ thống chính trị, đối ngoại, nhằm xây dựng Nhà nước Việt Nam ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thành tựu chung của đất nước trong thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của việc đổi mới toàn diện và mạnh mẽ về tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội. Nội dung của nhiều bài nói và viết in trong cuốn sách này cho chúng ta thấy được sự đổi mới trong hoạt động của Quốc hội thông qua kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội như hoạt động lập pháp được đẩy mạnh, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước; hoạt động giám sát được tăng cường, có nhiều đổi mới về cách thức tiến hành, nhất là chất vấn và giám sát chuyên đề; việc quyết định các vấn đề lớn của đất nước ngày càng có chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn vì lợi ích quốc gia, phù hợp với ý chí, nguyện vọng của nhân dân; hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh; thông qua tổ chức phương thức hoạt động, chế độ làm việc và quan hệ công tác của Quốc hội;… Nội dung cuốn sách cho thấy rõ sự hoạt động của Quốc hội ngày càng dân chủ, thiết thực và có hiệu quả, có nhiều đổi mới cả trong tư duy và thực tiễn hành động… đã có tác dụng quan trọng trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân ở nước ta.

Thông qua cuốn sách này, chúng ta thấy được một cách hệ thống hơn những quan điểm, nguyên tắc, cách thức và bước đi trong việc phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân ở Việt Nam.

Theo Nhandan