Thứ năm,  23/09/2021

Ði bầu cử là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân

Ngày mai 22-5, là ngày cử tri cả nước ta đi bầu cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIII và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.Cuộc bầu cử diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phấn đấu triển khai thực hiện các nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XI của Đảng đã đề ra. Công cuộc đổi mới đã và đang thu được những thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, chúng ta cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Bối cảnh quốc tế và khu vực có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải ra sức phấn đấu, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.Cuộc bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp lần này là dịp để chúng ta tiếp tục xây...

Ngày mai 22-5, là ngày cử tri cả nước ta đi bầu cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIII và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
Cuộc bầu cử diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phấn đấu triển khai thực hiện các nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XI của Đảng đã đề ra. Công cuộc đổi mới đã và đang thu được những thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, chúng ta cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Bối cảnh quốc tế và khu vực có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải ra sức phấn đấu, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.
Cuộc bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp lần này là dịp để chúng ta tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Vì vậy, việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong QH và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới là một nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong năm 2011.
Kể từ ngày 21-1-2011, Ủy ban Thường vụ QH ban hành Nghị quyết số 1018 công bố ngày bầu cử là ngày 22-5 và thành lập Hội đồng Bầu cử, đến nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân đã tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử thành công. Nổi bật là, công tác chuẩn bị về nhân sự ở cả Trung ương và địa phương được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam đặc biệt quan tâm. Bên cạnh việc bảo đảm cơ cấu thành phần đại biểu, các địa phương rất coi trọng chất lượng đại biểu. Trong số 827 người ứng cử đại biểu QH có 36,76% có trình độ học vấn trên đại học (bầu cử đại biểu QH khóa XII là 28,65%), trình độ học vấn dưới đại học chỉ có 3,74% (bầu cử đại biểu QH khóa XII là 7,99%). Công tác hướng dẫn bầu cử được Ủy ban Thường vụ QH, Hội đồng Bầu cử và các bộ, ngành, đoàn thể chủ động, tích cực thực hiện.
Hoạt động giám sát, kiểm tra công tác bầu cử được tiến hành thường xuyên, kịp thời phát hiện và giúp cơ sở tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình chuẩn bị. Có thể nói, đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật và đã cơ bản hoàn thành.
Các cấp, các ngành, đoàn thể, nhất là các tổ chức phụ trách bầu cử cần tiếp tục rà soát lần cuối các công việc chuẩn bị, trong đó chú ý việc trang trí nơi bỏ phiếu, kiểm tra phiếu bầu, hòm phiếu, con dấu; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức cổ động phong phú ở các khu vực đông dân cư và các địa điểm bỏ phiếu để nhắc nhở cử tri đi bầu cử.
Trách nhiệm, quyền lợi của mỗi cử tri là phát huy tinh thần làm chủ, nắm vững tiêu chuẩn đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp để lựa chọn, bầu những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình vào QH và HĐND các cấp, là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Đồng thời, động viên các cử tri là thành viên trong gia đình, trong thôn, xóm, tổ dân phố đi bỏ phiếu, để ngày bầu cử thật sự là ngày hội của toàn dân.

Theo Nhandan