Thứ năm,  23/09/2021

Tham mưu, phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Chiều 20-5, tại Trụ sở Chính phủ, Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015 thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và Kế hoạch năm năm (2011-2015) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ dự và phát biểu ý kiến. Cùng dự có đại diện một số bộ, cơ quan, đông đảo lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, công chức Văn phòng Chính phủ.Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VIII và thực hiện Chỉ thị 725/CT-TTg, Văn phòng Chính phủ phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015 với nội dung chính là: 'Chung sức, đồng lòng, tận tụy, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI...

Chiều 20-5, tại Trụ sở Chính phủ, Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015 thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2011 và Kế hoạch năm năm (2011-2015) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ dự và phát biểu ý kiến. Cùng dự có đại diện một số bộ, cơ quan, đông đảo lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, công chức Văn phòng Chính phủ.
Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VIII và thực hiện Chỉ thị 725/CT-TTg, Văn phòng Chính phủ phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015 với nội dung chính là: &#39Chung sức, đồng lòng, tận tụy, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; tham mưu, phục vụ có hiệu quả sự lãnh đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và xây dựng Văn phòng Chính phủ trở thành cơ quan hành chính nhà nước mẫu mực&#39.
Phát biểu ý kiến tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Phong trào thi đua yêu nước có vị trí quan trọng, là động lực phát triển trong công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước. Vì vậy, trong thời gian tới, Văn phòng Chính phủ cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua đi vào chiều sâu và thiết thực, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Khắc phục những yếu kém, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện phong trào thi đua, gắn việc triển khai các phong trào thi đua với công tác chuyên môn; xác định công tác thi đua là nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, công tác thi đua phải hướng vào động viên, khuyến khích, lôi cuốn, phát huy được năng lực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cùng tham gia góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; huy động được sức mạnh của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong cơ quan, đề ra được các chính sách cụ thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai các nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới, thi đua phải gắn với thực hiện tốt Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh' tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức &#39Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu&#39, phấn đấu xây dựng cơ quan Văn phòng Chính phủ là cơ quan tham mưu, tổng hợp cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ…
Theo Nhandan