Thứ năm,  23/09/2021

Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 4

Từ ngày 12 đến ngày 20-5-2011, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương khóa XI đã họp kỳ thứ 4. Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, chủ trì Hội nghị.Tại kỳ họp, UBKT Trung ương đã xem xét, thảo luận, kết luận các nội dung:1- Thông qua một số văn bản trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định theo thẩm quyền:- Dự thảo Quy chế làm việc của UBKT Trung ương khóa XI.- Dự thảo Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII, Điều lệ Đảng khóa XI.Dự thảo 'Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương với Ban Đối ngoại Trung ương và Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng'.2- Thông qua Chương trình hành động của Ngành Kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.3- Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của...

Từ ngày 12 đến ngày 20-5-2011, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương khóa XI đã họp kỳ thứ 4. Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, chủ trì Hội nghị.

Tại kỳ họp, UBKT Trung ương đã xem xét, thảo luận, kết luận các nội dung:

1- Thông qua một số văn bản trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định theo thẩm quyền:

– Dự thảo Quy chế làm việc của UBKT Trung ương khóa XI.

– Dự thảo Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII, Điều lệ Đảng khóa XI.

Dự thảo &#39Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương với Ban Đối ngoại Trung ương và Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng&#39.

2- Thông qua Chương trình hành động của Ngành Kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

3- Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Điều lệ Đảng:

– Xem xét kết quả giải quyết đơn thư tố cáo đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý là nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND cấp tỉnh, thành phố.

– Kết luận kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương.

– Xem xét, giải quyết tố cáo năm trường hợp, kết luận: một trường hợp tố cáo không đúng, bốn trường hợp tố cáo đúng một phần nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm.

– Xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng theo thẩm quyền đối với ba trường hợp; tham gia ý kiến vào báo cáo giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng thuộc thẩm quyền Ban Bí thư đối với hai trường hợp.

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã phân công công tác đối với một số đồng chí thành viên Ủy ban; thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của Cơ quan UBKT Trung ương.

Theo Nhandan