Thứ ba,  21/09/2021

Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng đến cán bộ, đảng viên, kiều bào ta ở nước ngoài

Chiều 23-5, tại Hà Nội, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, đã làm việc với Đảng ủy Ngoài nước về việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ Ngoài nước.Đồng chí Trương Mạnh Sơn, Bí thư Đảng ủy Ngoài nước đã báo cáo về tình hình tổ chức đảng, đảng viên ở nước ngoài; việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kết quả sau hai năm thực hiện Thông báo số 238-TB/BTGT.Ư ngày 11-6-2009 đối với Đảng ủy Ngoài nước; những hạn chế, bất cập trong việc triển khai Nghị quyết 38-NQ/T.Ư của Bộ Chính trị về đổi mới và tăng cường công tác Đảng ở ngoài nước trong giai đoạn hiện nay; một số kiến nghị để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao...Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Thế Huynh biểu dương...

Chiều 23-5, tại Hà Nội, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, đã làm việc với Đảng ủy Ngoài nước về việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ Ngoài nước.

Đồng chí Trương Mạnh Sơn, Bí thư Đảng ủy Ngoài nước đã báo cáo về tình hình tổ chức đảng, đảng viên ở nước ngoài; việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kết quả sau hai năm thực hiện Thông báo số 238-TB/BTGT.Ư ngày 11-6-2009 đối với Đảng ủy Ngoài nước; những hạn chế, bất cập trong việc triển khai Nghị quyết 38-NQ/T.Ư của Bộ Chính trị về đổi mới và tăng cường công tác Đảng ở ngoài nước trong giai đoạn hiện nay; một số kiến nghị để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao…

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Thế Huynh biểu dương những cố gắng của Đảng ủy Ngoài nước trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua; góp phần đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, CNH, HĐH đất nước, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế. Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Với địa bàn hoạt động rộng, mô hình tổ chức đặc thù, Đảng ủy Ngoài nước cần tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng, chính trị-tư tưởng trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp. Trong thời gian tới, Đảng ủy Ngoài nước cần tích cực, chủ động quán triệt các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng nêu trong các văn kiện Đại hội XI đến cán bộ, đảng viên cũng như việc tuyên truyền đến kiều bào ta ở nước ngoài và đến với bạn bè quốc tế. Đảng ủy Ngoài nước cần thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/T.Ư của Bộ Chính trị, ngày 14-5-2011, về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, quan trọng của các tổ chức đảng, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, nhân viên tại các cơ quan của ta cũng như kiều bào ta ở nước ngoài.

Theo Nhandan