Thứ ba,  21/09/2021

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tôn giáo vùng Tây Bắc

Ngày 25-5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tây Bắc đã tổ chức Hội nghị công tác tôn giáo vùng Tây Bắc. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Trưởng BCĐ Tây Bắc chủ trì hội nghị. Cùng chủ trì có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Đinh Văn Cương, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Tây Bắc; Tô Lâm, Thứ trưởng Công an; Nguyễn Thái Bình, Thứ trưởng Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Văn phòng T.Ư Đảng, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ban, ngành ở Trung ương; đại diện thường trực Tỉnh ủy, Ban Dân vận, Sở Nội vụ, Giám đốc công an các tỉnh trong vùng Tây Bắc.Báo cáo tình hình tôn giáo và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác trong thời gian tới, do đồng chí Đinh Văn Cương trình bày tại hội nghị, đã nêu bật tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo trong thời gian qua; những kết...

Ngày 25-5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tây Bắc đã tổ chức Hội nghị công tác tôn giáo vùng Tây Bắc. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Trưởng BCĐ Tây Bắc chủ trì hội nghị. Cùng chủ trì có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Đinh Văn Cương, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Tây Bắc; Tô Lâm, Thứ trưởng Công an; Nguyễn Thái Bình, Thứ trưởng Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Văn phòng T.Ư Đảng, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ban, ngành ở Trung ương; đại diện thường trực Tỉnh ủy, Ban Dân vận, Sở Nội vụ, Giám đốc công an các tỉnh trong vùng Tây Bắc.

Báo cáo tình hình tôn giáo và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác trong thời gian tới, do đồng chí Đinh Văn Cương trình bày tại hội nghị, đã nêu bật tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo trong thời gian qua; những kết quả đã đạt được, một số hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và những giải pháp cần tập trung khắc phục. Một số vấn đề nổi cộm ảnh hưởng đến an ninh – chính trị, trật tự – an toàn xã hội cần được quan tâm sâu sắc hơn nữa. BCĐ Tây Bắc đã đề ra sáu nhiệm vụ trọng tâm về công tác tôn giáo.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu T.Ư và địa phương dự hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang đã phát biểu ý kiến chỉ đạo, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, các chính sách phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Bắc, theo tinh thần Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị và đã giành được những thành tựu quan trọng bước đầu. Các nhiệm vụ của công tác dân tộc, công tác tôn giáo được quan tâm đúng mức, đạt kết quả ban đầu trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo, dân tộc. Nhờ đó, nhận thức về công tác tôn giáo được nâng lên; các mặt công tác tôn giáo được thực hiện có nền nếp; nhất là công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Sự phấn khởi, tin tưởng của đồng bào có đạo đối với chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ngày càng nâng cao. Sinh hoạt tôn giáo cơ bản ổn định. Đồng chí Trương Tấn Sang cũng nêu lên những mặt còn hạn chế, bất cập trong công tác tôn giáo cần được tập trung khắc phục và nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể ở các cấp cần quán triệt sâu sắc, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, công tác tôn giáo; nhất là những quan điểm cơ bản, chỉ đạo đã được xác lập trong Nghị quyết T.Ư 7 khóa IX về công tác tôn giáo. Từ đó, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng và hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao trong xã hội về công tác tôn giáo trong tình hình mới. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đối với vùng Tây Bắc, nhất là thực hiện thật tốt công tác định canh, định cư; tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội thiết yếu. Đặc biệt quan tâm bảo đảm an sinh xã hội đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, nhất là ở vùng cao. Chăm lo xây dựng, củng cố hệ thống chính trị từ tỉnh đến thôn bản đủ sức hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực; đề xuất các cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, trí thức trẻ là người dân tộc thiểu số về làm việc tại các địa phương trong vùng. Đổi mới nội dung và phương thức vận động nhân dân để thực hiện thật tốt các mặt công tác tôn giáo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với các vị chức sắc tôn giáo. Công tác tuyên giáo trong vùng cần hướng vào việc khơi dậy, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tương thân, tương ái; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, trong đó có các giá trị văn hóa của các tín ngưỡng, tôn giáo truyền thống. Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của mọi công dân, ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, gây rối trật tự an toàn xã hội, chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Đồng chí Trương Tấn Sang mong muốn đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong vùng Tây Bắc triển khai thực hiện thật tốt đợt sinh hoạt chính trị học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội XI của Đảng, xây dựng chương trình hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nỗ lực phấn đấu đưa Tây Bắc trở thành vùng phát triển toàn diện, bền vững của Tổ quốc, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Theo Nhandan