Thứ hai,  27/09/2021

Thành phố quán triệt, triển khai Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe những nội dung cơ bản của Chỉ thị 48-CT/TW và triển khai chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lạng Sơn thực hiện Chỉ thị 48, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 31/3/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn về “Tăng cường công tác bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới” giai đoạn 2011-2015. Theo đó, để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị, các tổ chức đoàn thể, các phòng ban, đơn vị chuyên môn căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình xây dựng chương trình hành động, phát động hưởng ứng các phong trào phòng, chống tội phạm, phòng, chống tệ nạn xã hội gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, có biện pháp phòng, chống tội phạm tại cơ quan đơn vị.

LSO-Ngày 26/5/2011, Thành ủy Lạng Sơn đã tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” cho các đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố; bí thư, phó bí thư đảng ủy trực thuộc, bí thư đảng ủy các phường xã, doanh nghiệp trên địa bàn.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe những nội dung cơ bản của Chỉ thị 48-CT/TW và triển khai chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lạng Sơn thực hiện Chỉ thị 48, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 31/3/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn về “Tăng cường công tác bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới” giai đoạn 2011-2015. Theo đó, để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị, các tổ chức đoàn thể, các phòng ban, đơn vị chuyên môn căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình xây dựng chương trình hành động, phát động hưởng ứng các phong trào phòng, chống tội phạm, phòng, chống tệ nạn xã hội gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, có biện pháp phòng, chống tội phạm tại cơ quan đơn vị.

Công Quân