Thứ bảy,  25/09/2021

Vận dụng sáng tạo Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng vào thực tiễn hoạt động văn hóa, văn nghệ

Ngày 27-5 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng dành cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cơ quan văn hóa - văn nghệ khu vực phía bắc. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, các hội văn học, nghệ thuật, các văn nghệ sĩ tiêu biểu.Hội nghị đã nghe các đồng chí lãnh đạo, báo cáo viên giới thiệu tổng quan Các văn kiện Đại hội XI, phân tích luận giải về những quan điểm lớn, những điểm mới, những nội dung cơ bản, nhất là vấn đề văn hóa, văn học - nghệ thuật đề cập trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng. Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Đinh Thế Huynh nêu bật ý nghĩa chiến lược, tầm quan trọng của từng văn kiện đối...

Ngày 27-5 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng dành cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cơ quan văn hóa – văn nghệ khu vực phía bắc. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.
Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, các hội văn học, nghệ thuật, các văn nghệ sĩ tiêu biểu.
Hội nghị đã nghe các đồng chí lãnh đạo, báo cáo viên giới thiệu tổng quan Các văn kiện Đại hội XI, phân tích luận giải về những quan điểm lớn, những điểm mới, những nội dung cơ bản, nhất là vấn đề văn hóa, văn học – nghệ thuật đề cập trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng. Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Đinh Thế Huynh nêu bật ý nghĩa chiến lược, tầm quan trọng của từng văn kiện đối với sự phát triển đất nước. Đồng chí nhấn mạnh: Các cán bộ chủ chốt của các cơ quan văn hóa, văn học, nghệ thuật, các nhà văn hóa, văn nghệ sĩ cần nắm vững những vấn đề cơ bản, cốt lõi, những vấn đề mới, những chủ trương, chính sách, quyết sách nêu trong các văn kiện, nhất là lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật… vận dụng sáng tạo, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động của cơ quan đơn vị, tổ chức nghiêm túc các lớp nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị các đại biểu cần thấm nhuần cơ sở khoa học, quan điểm của Đảng, mối liên hệ giữa các lĩnh vực, liên hệ thực tế để vận dụng sáng tạo Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn công tác, biến thành vốn sống của mình. Qua đó, có động lực tinh thần mới, có ý tưởng mới, sáng tạo những tác phẩm có giá trị, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, làm cho văn hóa thật sự là nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng của sự phát triển đất nước trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.
Theo Nhandan