Thứ hai,  20/09/2021

Ðiều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch số 05/2011, hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc, theo quy định tại Điều 2, Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 4-4-2011 của Chính phủ.Từ ngày 1-5-2011, cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130-CP ngày 20-6-1975 của Hội đồng Bộ trưởng, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13-10-1981 của Hội đồng Bộ trưởng, được điều chỉnh tăng thêm 13,7% mức trợ cấp hằng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 4-2011. Theo đó, cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã: 1.047.000 đồng/tháng; Cán bộ nguyên là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Thư ký UBND, Thư ký HĐND xã, Xã đội trưởng, Trưởng Công an xã: 1.009.000 đồng/tháng. Đối với các chức danh còn lại: 926 nghìn...

Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch số 05/2011, hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc, theo quy định tại Điều 2, Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 4-4-2011 của Chính phủ.
Từ ngày 1-5-2011, cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130-CP ngày 20-6-1975 của Hội đồng Bộ trưởng, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13-10-1981 của Hội đồng Bộ trưởng, được điều chỉnh tăng thêm 13,7% mức trợ cấp hằng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 4-2011. Theo đó, cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã: 1.047.000 đồng/tháng; Cán bộ nguyên là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Thư ký UBND, Thư ký HĐND xã, Xã đội trưởng, Trưởng Công an xã: 1.009.000 đồng/tháng. Đối với các chức danh còn lại: 926 nghìn đồng/tháng.
Theo Nhandan