Thứ hai,  26/09/2022

Các đơn vị, địa phương học tập, quán triệt Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng

Tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo T.Ư vừa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cho cán bộ chủ chốt khối văn hóa, văn nghệ khu vực phía nam. Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư dự, chỉ đạo hội nghị. Hơn 100 cán bộ lãnh đạo các cơ quan văn hóa, văn nghệ, văn nghệ sĩ khu vực phía nam tham dự lớp học.Các học viên tập trung nghiên cứu, thảo luận những nội dung chủ yếu các văn kiện Đại hội XI của Đảng như: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Báo cáo Chính trị của BCH T.Ư khóa X tại Đại hội XI; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; những vấn đề về văn hóa, văn học, nghệ thuật trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng.Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Hoàng đề nghị đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, văn học, nghệ...

Tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo T.Ư vừa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cho cán bộ chủ chốt khối văn hóa, văn nghệ khu vực phía nam. Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư dự, chỉ đạo hội nghị. Hơn 100 cán bộ lãnh đạo các cơ quan văn hóa, văn nghệ, văn nghệ sĩ khu vực phía nam tham dự lớp học.

Các học viên tập trung nghiên cứu, thảo luận những nội dung chủ yếu các văn kiện Đại hội XI của Đảng như: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Báo cáo Chính trị của BCH T.Ư khóa X tại Đại hội XI; Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020; những vấn đề về văn hóa, văn học, nghệ thuật trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Hoàng đề nghị đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật đi sâu nghiên cứu những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện. Cần đi sâu tìm hiểu cơ sở khoa học và mối liên hệ của những vấn đề nêu trong văn kiện; vị trí con người, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục trong xã hội XHCN; nhà nước pháp quyền XHCN, nền dân chủ XHCN…

Tỉnh ủy Hòa Bình vừa tổ chức hội nghị học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cho hơn 400 cán bộ chủ chốt của tỉnh và các huyện, thị xã. Hội nghị được các đồng chí báo cáo viên của T.Ư giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Hội nghị đã dành thời gian thảo luận, xây dựng chương trình hành động nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15. Chương trình hành động tập trung triển khai các nhóm giải pháp: Khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển nông nghệp và nông thôn; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư và thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; tiếp tục đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận vừa tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt các Văn kiện Đại hội XI của Đảng dành cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc. Hội nghị được nghe các báo cáo viên trình bày nội dung chủ yếu các Văn kiện Đại hội XI của Đảng; tập trung thảo luận thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Chương trình hành động của Tỉnh ủy Bình Thuận đề cập sáu nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần triển khai thực hiện nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống chính trị; thúc đẩy kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển theo hướng CNH, HĐH; bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo sự chuyển biến rõ rệt, toàn diện, vững chắc các mặt đời sống xã hội ở địa phương.

Hơn 450 cán bộ chủ chốt của tỉnh Vĩnh Long vừa tham dự hội nghị do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức nhằm quán triệt các Nghị quyết Đại hội XI của Đảng gắn với xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát hợp với tình hình địa phương. Các báo cáo viên đã tập trung trình bày bốn chuyên đề lớn trong Văn kiện Đại hội XI của Đảng. Vĩnh Long xây dựng chương trình hành động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tập trung thực hiện các giải pháp: Thu hút vốn đầu tư; phát triển khu, cụm, tuyến công nghiệp; giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững; phát triển đô thị và nhà ở; phát triển hạ tầng kỹ thuật.

Theo Nhandan