Thứ tư,  06/12/2023

Ðẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Ðảng

Ngày 22-7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc T.Ư và T.Ư các tổ chức chính trị - xã hội.Hội nghị xác định nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo các cơ quan nêu trên thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Kết luận số 02 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 11 của Chính phủ; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền quan điểm, đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta kiên quyết bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, từ đó nêu cao tinh thần yêu nước, trách nhiệm của mỗi công dân trước vấn đề bảo vệ độc lập, chủ quyền...

Ngày 22-7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc T.Ư và T.Ư các tổ chức chính trị – xã hội.

Hội nghị xác định nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo các cơ quan nêu trên thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Kết luận số 02 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 11 của Chính phủ; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2011. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền quan điểm, đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta kiên quyết bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, từ đó nêu cao tinh thần yêu nước, trách nhiệm của mỗi công dân trước vấn đề bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ; kịp thời đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch.

Theo đó, công tác tuyên giáo cần tăng tính chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, giải thích kịp thời những vướng mắc về tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác tuyên truyền các nghị quyết của Đảng cần coi trọng việc làm rõ các quan điểm, mục tiêu, giải pháp đã đề ra; tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền xây dựng chương trình hành động đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Các đảng ủy, các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục làm tốt công tác phát hiện, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tập trung củng cố và bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo, nhất là ở cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, xuất bản, các chương trình văn hóa, văn nghệ của các đoàn thể chính trị-xã hội.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian đánh giá kết quả đạt được, hạn chế cần khắc phục của công tác tuyên giáo sáu tháng đầu năm.

Theo Nhandan