Thứ ba,  28/11/2023

Ðề cử danh sách để QH bầu Chủ tịch QH, các Phó Chủ tịch QH và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH khóa XIII

Các đại biểu QH làm việc tại hội trường. Hôm qua 22-7, kỳ họp thứ nhất QH khóa XIII vào ngày làm việc thứ hai. Buổi sáng, các đại biểu họp tại Đoàn để bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn và thảo luận về dự kiến số Phó Chủ tịch QH và số Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH khóa XIII. Đầu giờ buổi chiều, Ủy ban Thường vụ QH khóa XII đã họp, nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các đoàn đại biểu QH về số Phó Chủ tịch QH và số Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH khóa XIII. Cuối buổi chiều, QH họp phiên toàn thể tại hội trường.Mở đầu phiên họp, Chủ tịch QH khóa XII Nguyễn Phú Trọng, thay mặt Ủy ban Thường vụ QH khóa XII báo cáo kết quả thảo luận tại các đoàn đại biểu QH về số Phó Chủ tịch QH và số Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH khóa XIII. Báo cáo cho biết, có 41 đoàn đại biểu QH hoàn toàn nhất trí Tờ trình của Ủy ban Thường vụ QH khóa XII, 22 đoàn cơ bản nhất trí và có đóng...

Các đại biểu QH làm việc tại hội trường.
Hôm qua 22-7, kỳ họp thứ nhất QH khóa XIII vào ngày làm việc thứ hai. Buổi sáng, các đại biểu họp tại Đoàn để bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn và thảo luận về dự kiến số Phó Chủ tịch QH và số Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH khóa XIII. Đầu giờ buổi chiều, Ủy ban Thường vụ QH khóa XII đã họp, nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các đoàn đại biểu QH về số Phó Chủ tịch QH và số Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH khóa XIII. Cuối buổi chiều, QH họp phiên toàn thể tại hội trường.

Mở đầu phiên họp, Chủ tịch QH khóa XII Nguyễn Phú Trọng, thay mặt Ủy ban Thường vụ QH khóa XII báo cáo kết quả thảo luận tại các đoàn đại biểu QH về số Phó Chủ tịch QH và số Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH khóa XIII. Báo cáo cho biết, có 41 đoàn đại biểu QH hoàn toàn nhất trí Tờ trình của Ủy ban Thường vụ QH khóa XII, 22 đoàn cơ bản nhất trí và có đóng góp thêm một số ý kiến. Thí dụ, có ý kiến đề nghị tăng thêm số Phó Chủ tịch QH, một số ý kiến đề nghị tăng thêm một Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, một số ý kiến đề nghị không nên bố trí Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH phụ trách công tác dân nguyện. Kết quả phiếu thăm dò cho thấy, trong tổng số 488 phiếu phát ra và thu về có 487 phiếu đồng ý Tờ trình của Ủy ban Thường vụ QH khóa XII về số Phó Chủ tịch QH khóa XIII là bốn vị; trong tổng số 489 phiếu phát ra và thu về, có 466 phiếu đồng ý với số Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH khóa XIII là 13 vị như Tờ trình của Ủy ban Thường vụ QH khóa XII.

Căn cứ kết quả phiếu thăm dò nói trên, Ủy ban Thường vụ QH khóa XII nhận thấy, phần lớn số đại biểu QH nhất trí với Tờ trình của Ủy ban Thường vụ QH khóa XII, do đó, đề nghị QH xem xét, quyết định như Tờ trình. Đồng thời Ủy ban Thường vụ QH khóa XII tiếp thu một số ý kiến của đại biểu QH và giao các cơ quan chức năng nghiên cứu.

Trên cơ sở đó, QH đã tiến hành biểu quyết thông qua số Phó Chủ tịch QH và số Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH khóa XIII như Tờ trình với 494 đại biểu tán thành, bằng 98,80% tổng số đại biểu QH.

Không có đại biểu nào nêu ý kiến thảo luận tại hội trường về số Phó Chủ tịch QH và số Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH khóa XIII. Tiếp đó QH đã nghe Chủ tịch QH khóa XII Nguyễn Phú Trọng, thay mặt Ủy ban Thường vụ QH khóa XII trình bày Tờ trình danh sách đề cử để QH bầu Chủ tịch QH, các Phó Chủ tịch QH và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH khóa XIII.

Thời gian còn lại của ngày làm việc này, các đại biểu QH họp tại Đoàn để trao đổi ý kiến về dự kiến nhân sự Chủ tịch QH, các Phó Chủ tịch QH và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH khóa XIII.

Theo Nhandan