Chủ nhật,  03/12/2023

Thông cáo số 2 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII

Ngày 22-7-2011, buổi sáng, Quốc hội làm việc tại Đoàn. Buổi chiều, vào lúc 15 giờ 30 phút, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng điều khiển phiên họp.Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về số Phó Chủ tịch Quốc hội và số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII.Tiếp đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua số Phó Chủ tịch Quốc hội và số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII.Quốc hội tiếp tục nghe Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII trình bày Tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII.Sau đó, các Đoàn đại biểu Quốc hội đã họp để trao đổi về dự kiến nhân sự Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ...

Ngày 22-7-2011, buổi sáng, Quốc hội làm việc tại Đoàn. Buổi chiều, vào lúc 15 giờ 30 phút, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về số Phó Chủ tịch Quốc hội và số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII.

Tiếp đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua số Phó Chủ tịch Quốc hội và số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII.

Quốc hội tiếp tục nghe Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII trình bày Tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII.

Sau đó, các Đoàn đại biểu Quốc hội đã họp để trao đổi về dự kiến nhân sự Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII.

Thứ bảy, ngày 23-7-2011, buổi sáng, Quốc hội làm việc tại Đoàn; buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Theo Nhandan