Thứ sáu,  12/08/2022

Tăng tính chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội

Quang cảnh Hội nghịNgày 22/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo các Đảng uỷ trực thuộc Trung ương và các tổ chức chính trị- xã hội 6 tháng đầu năm 2011.6 tháng đầu năm, các Đảng uỷ trực thuộc Trung ương và các tổ chức chính trị- xã hội đã tích cực truyên truyền các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là kết quả Đại hội XI của Đảng, từ đó nâng cao nhận thức, tăng cường sự thống nhất trong Đảng. Bên cạnh đó, công tác Tuyên giáo trong thời gian qua cũng đã chú trọng tuyên truyền sâu rộng những vấn đề kinh tế- xã hội có tính cấp bách; những biện pháp tích cực để thực hiện các giải pháp tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội theo tinh thần Kết luận 02-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ; Tham mưu, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội và định...

Quang cảnh Hội nghị

Ngày 22/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo các Đảng uỷ trực thuộc Trung ương và các tổ chức chính trị- xã hội 6 tháng đầu năm 2011.

6 tháng đầu năm, các Đảng uỷ trực thuộc Trung ương và các tổ chức chính trị- xã hội đã tích cực truyên truyền các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là kết quả Đại hội XI của Đảng, từ đó nâng cao nhận thức, tăng cường sự thống nhất trong Đảng. Bên cạnh đó, công tác Tuyên giáo trong thời gian qua cũng đã chú trọng tuyên truyền sâu rộng những vấn đề kinh tế- xã hội có tính cấp bách; những biện pháp tích cực để thực hiện các giải pháp tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội theo tinh thần Kết luận 02-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ; Tham mưu, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị – xã hội và định hướng phát triển kinh tế của đất nước; Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên, đoàn viên được chú trọng; Kiên quyết đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu hoạt động “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng- văn hoá của các thế lực thù địch…

6 tháng qua, các Đảng uỷ trực thuộc Trung ương và các đoàn thể chính trị- xã hội cũng đã xây dựng được những chương trình hành động thiết thực; Phát động các phong trào phù hợp với từng thời điểm nhằm phát huy hiệu quả cao nhất công tác Tuyên giáo…

Thảo luận về các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, các đại biểu cho rằng, công tác tuyên giáo của các Đảng ủy khối trực thuộc Trung ương và các tổ chức chính trị – xã hội cần tăng tính chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, giải thích kịp thời những vướng mắc về tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác tuyên truyền Nghị quyết của Đảng cần coi trọng việc làm rõ các quan điểm, mục tiêu, giải pháp mà Đảng đề ra, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền xây dựng chương trình hành động đưa Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống. Các đảng ủy và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục làm tốt công tác phát hiện, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Chu Văn Đạt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Để nâng cao hiệu quả công tác Tuyên giáo 6 tháng cuối năm, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các Nghị quyết Đại hội Đảng XI, các Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI; về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…; Tuyên truyền quan điểm, đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước kiên quyết bảo vệ độc lâp, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ; kịp thời đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch; Tăng tính chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; Tập trung củng cố và bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác Tuyên giáo, nhất là ở cơ sở; Tiếp tục nâng cao chất lượng và thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức các hoạt động báo chí, xuất bản, các chương trình văn hoá, văn nghệ của các đoàn thể chính trị- xã hội.

Theo Website Dangcongsanvn