Thứ ba,  16/08/2022

Ngày làm việc thứ sáu, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XII:I Chủ tịch QH trình danh sách đề cử để QH bầu các chức danh của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH

Hôm qua 27-7, kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIII vào ngày làm việc thứ sáu. Buổi sáng, các đại biểu làm việc ở Đoàn để tiếp tục trao đổi ý kiến về dự kiến số Phó Chủ tịch và số Ủy viên Hội đồng Dân tộc (HĐDT); số Phó Chủ nhiệm và số Ủy viên của mỗi Ủy ban của QH; số thành viên Đoàn Thư ký kỳ họp QH.Các đại biểu làm việc tại hội trường. Sau đó, Ủy ban Thường vụ QH đã họp để nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các Đoàn đại biểu QH về dự kiến số Phó Chủ tịch và số Ủy viên HĐDT; số Phó Chủ nhiệm và số Ủy viên của mỗi Ủy ban của QH; số thành viên Đoàn Thư ký kỳ họp QH.Buổi chiều, QH họp phiên toàn thể tại hội trường. Mở đầu phiên họp, các đại biểu nghe Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu QH về dự kiến số Phó Chủ tịch và số Ủy viên HĐDT; số Phó Chủ nhiệm và số Ủy viên của mỗi Ủy ban của QH; số...

Hôm qua 27-7, kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIII vào ngày làm việc thứ sáu. Buổi sáng, các đại biểu làm việc ở Đoàn để tiếp tục trao đổi ý kiến về dự kiến số Phó Chủ tịch và số Ủy viên Hội đồng Dân tộc (HĐDT); số Phó Chủ nhiệm và số Ủy viên của mỗi Ủy ban của QH; số thành viên Đoàn Thư ký kỳ họp QH.

Các đại biểu làm việc tại hội trường.
Sau đó, Ủy ban Thường vụ QH đã họp để nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các Đoàn đại biểu QH về dự kiến số Phó Chủ tịch và số Ủy viên HĐDT; số Phó Chủ nhiệm và số Ủy viên của mỗi Ủy ban của QH; số thành viên Đoàn Thư ký kỳ họp QH.
Buổi chiều, QH họp phiên toàn thể tại hội trường. Mở đầu phiên họp, các đại biểu nghe Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu QH về dự kiến số Phó Chủ tịch và số Ủy viên HĐDT; số Phó Chủ nhiệm và số Ủy viên của mỗi Ủy ban của QH; số thành viên Đoàn Thư ký kỳ họp QH.
Báo cáo cho biết, đến 10 giờ ngày 27-7, Ủy ban Thường vụ QH đã nhận đủ biên bản họp của 63 Đoàn đại biểu QH và phiếu xin ý kiến của các đại biểu QH về Tờ trình số 03 của Ủy ban Thường vụ QH về số Phó Chủ tịch và số thành viên HĐDT; số Phó Chủ nhiệm và số thành viên của mỗi Ủy ban của QH và số thành viên Đoàn Thư ký kỳ họp QH. Theo đó, đa số đại biểu QH nhất trí với Tờ trình nói trên và cũng có một số ý kiến đóng góp cụ thể, như có ý kiến đề nghị giảm số Phó Chủ tịch HĐDT, số Phó Chủ nhiệm của một số Ủy ban, nhưng cũng có ý kiến đề nghị tăng… Trên cơ sở đó, QH đã lần lượt biểu quyết bằng cách bấm nút với đa số phiếu tán thành, thông qua số Phó Chủ tịch và số Ủy viên HĐDT; số Phó Chủ nhiệm và tổng số thành viên của mỗi Ủy ban của QH, Đoàn Thư ký kỳ họp QH như Tờ trình của Ủy ban Thường vụ QH. Cụ thể là, HĐDT có bốn Phó Chủ tịch và tổng số 40 thành viên; Ủy ban Pháp luật có năm Phó Chủ nhiệm, tổng số 40 thành viên; Ủy ban Tư pháp có năm Phó Chủ nhiệm, tổng số 30 thành viên; Ủy ban Kinh tế có bốn Phó Chủ nhiệm, tổng số 45 thành viên; Ủy ban Tài chính và Ngân sách có bốn Phó Chủ nhiệm, tổng số 37 thành viên; Ủy ban Quốc phòng và An ninh có ba Phó Chủ nhiệm, tổng số 36 thành viên; Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng có bốn Phó Chủ nhiệm, tổng số 43 thành viên; Ủy ban về Các vấn đề xã hội có bốn Phó Chủ nhiệm, tổng số 50 thành viên; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường có bốn Phó Chủ nhiệm, tổng số 33 thành viên; Ủy ban Đối ngoại có ba Phó Chủ nhiệm, tổng số 36 thành viên và Đoàn Thư ký kỳ họp gồm 13 người, trong đó có Trưởng đoàn và 12 thành viên.
Tiếp đó, QH đã nghe Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng trình danh sách đề cử để QH bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên HĐDT; Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên của mỗi Ủy ban của QH; Trưởng đoàn Thư ký và các thành viên Đoàn Thư ký kỳ họp QH. Chủ tịch QH cũng đã trình bày Tờ trình đề nghị QH miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Vương Đình Huệ, vì theo yêu cầu nhiệm vụ, ông Vương Đình Huệ được tổ chức dự kiến phân công nhận nhiệm vụ mới.

Theo Nhandan