Thứ sáu,  01/03/2024

Chế độ đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Ngày 27-7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg quy định về chế độ đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.Quyết định quy định chế độ đối với TNXP tập trung tham gia kháng chiến trong thời gian từ ngày 15-7-1950 đến ngày 30-4-1975 đã hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương mà không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. TNXP tập trung tham gia kháng chiến hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương được hưởng chế độ trợ cấp một lần, tính theo số năm thực tế trực tiếp tham gia kháng chiến. TNXP tập trung tham gia kháng chiến hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương không còn khả năng lao động và sống cô đơn, không nơi nương tựa thì được xét trợ cấp hằng tháng mức 360 nghìn đồng. Quyết định quy định cụ thể mức trợ cấp đối với trường hợp thanh niên xung phong đã từ trần, vay...

Ngày 27-7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg quy định về chế độ đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.
Quyết định quy định chế độ đối với TNXP tập trung tham gia kháng chiến trong thời gian từ ngày 15-7-1950 đến ngày 30-4-1975 đã hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương mà không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. TNXP tập trung tham gia kháng chiến hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương được hưởng chế độ trợ cấp một lần, tính theo số năm thực tế trực tiếp tham gia kháng chiến. TNXP tập trung tham gia kháng chiến hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương không còn khả năng lao động và sống cô đơn, không nơi nương tựa thì được xét trợ cấp hằng tháng mức 360 nghìn đồng.
Quyết định quy định cụ thể mức trợ cấp đối với trường hợp thanh niên xung phong đã từ trần, vay vốn sản xuất, kinh phí bảo đảm thực hiện chế độ, trách nhiệm của các bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện… Đồng thời, cũng nêu rõ một số đối tượng đã được hưởng chế độ trợ cấp theo các Quyết định khác của Thủ tướng Chính phủ sẽ không áp dụng theo Quyết định mới này.
Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-10-2011.


Theo Nhandan