Thứ bảy,  24/02/2024

Thể lệ Giải báo chí "Vì sự nghiệp Ðại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ chín – năm 2011

Theo quy định của Điều lệ Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" đã ban hành ngày 20-6-2003, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố thể lệ Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ chín - năm 2011 như sau:I- Nội dung và yêu cầu các tác phẩm báo chí tham dự giải năm 2011 1. Nội dung Tác phẩm báo chí dự Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ chín - năm 2011 là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung sau: - Các địa phương trong cả nước triển khai các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. - Tình hình và kết quả thực hiện Cuộc...

Theo quy định của Điều lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” đã ban hành ngày 20-6-2003, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ chín – năm 2011 như sau:
I- Nội dung và yêu cầu các tác phẩm báo chí tham dự giải năm 2011
1. Nội dung
Tác phẩm báo chí dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ chín – năm 2011 là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung sau:
– Các địa phương trong cả nước triển khai các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.
– Tình hình và kết quả thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân;
– Các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động nhằm tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2010 – 2011 cũng như sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, đặc biệt là các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;
– Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong các giai tầng xã hội, các giới đồng bào, các thành phần kinh tế, nhất là trong xóa đói, giảm nghèo, đoàn kết giúp nhau vượt qua khó khăn xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, trong phòng, chống thiên tai, phòng, chống các tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư văn hóa, xây nhà Đại đoàn kết cho người nghèo; đoàn kết đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực phản động, thù địch làm phương hại đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biển đảo và biên giới quốc gia;
– Phản ánh những tình cảm nguyện vọng và việc làm tốt đẹp của các nhân sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong các dân tộc, kiều bào ta ở nước ngoài đóng góp thiết thực cho khối đại đoàn kết toàn dân – động lực chủ yếu để phát triển đất nước.
* Đặc biệt, các tác phẩm báo chí tuyên truyền về các hoạt động của quân và dân cả nước thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và 50 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền nam Việt Nam; tuyên truyền về nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.
2. Yêu cầu
– Các thể loại báo chí được xét giải năm nay gồm: báo viết, báo phát thanh, báo hình, báo điện tử và ảnh báo chí.
– Tác phẩm báo chí được xét giải: bao gồm các thể tài như tin, bài phản ánh, bình luận, chuyên luận, xã luận, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí… bảo đảm tính chính xác, có tính thuyết phục.
Một số vấn đề cần lưu ý:
a. Tác phẩm báo in có thể gửi nguyên bản gốc hoặc phô-tô, ghi rõ tên báo và thời gian đăng tải tác phẩm.
b. Tác phẩm báo điện tử phải in ra giấy khổ A4 ghi rõ tên báo và thời gian đăng tải.
c. Tác phẩm báo chí phát thanh, truyền hình đều phải gửi đĩa ghi tiếng, hình, (CD, VCD, DVD) có lời bình in trên giấy A4 kèm theo.
d. Tác phẩm ảnh báo chí: Bao gồm ảnh đơn hoặc nhóm phóng sự ảnh được thể hiện bằng ảnh mầu hoặc đen trắng cỡ 18 cm x 24 cm phải gửi cùng với ảnh đăng trên báo hoặc tạp chí, ghi rõ tên báo, số báo, thời gian đăng.
e. Không xét các tác phẩm mang tính hư cấu (kể cả thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ). Không xét ảnh ghép, ảnh chế bản trên máy vi tính.
g. Tác phẩm gửi dự giải không trả lại tác giả. Ban Tổ chức được toàn quyền sử dụng tác phẩm trúng giải để tuyên truyền.
II- Điều kiện dự giải của tác phẩm
– Tác phẩm dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ chín – năm 2011 phải là các tác phẩm được các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 1-10-2010 đến 30-9-2011.
– Những tác phẩm trong thời gian này đã được trao Giải thưởng ở các cuộc thi ở địa phương, ngành hoặc liên ngành ở Trung ương vẫn được quyền dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” nhưng phải cho biết mức giải và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức.
III- Đối tượng dự giải
Tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài có tác phẩm báo chí với nội dung như trên đều có thể gửi về dự giải.
– Mỗi tác giả được tự lựa chọn gửi tối đa 5 tác phẩm dự giải phù hợp với yêu cầu và điều kiện đã nêu.
– Các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo tạo điều kiện động viên, khuyến khích phóng viên, hội viên, lựa chọn tác phẩm gửi về dự giải.
IV- Thời gian và địa chỉ nhận tác phẩm dự giải
1- Thời gian nhận tác phẩm dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ chín – năm 2011 từ ngày 15-6-2011 đến hết ngày 30-9-2011 (tính theo dấu bưu điện).
2- Địa chỉ nhận tác phẩm dự giải: Tác phẩm dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2011 xin gửi về: Thường trực Hội đồng Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” – Số 46, Tràng Tri, Hà Nội.
V- Giải thưởng
– Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”lần thứ chín – năm 2011 gồm nhiều giải thưởng cho các loại hình báo chí với các mức thưởng: giải A trị giá 15 triệu đồng; giải B trị giá 10 triệu đồng; giải C trị giá 5 triệu đồng; giải khuyến khích, trị giá 3 triệu đồng.

Theo Nhandan