Thứ bảy,  20/08/2022

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền

LSO- Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn Ban Tuyên giáo các cấp về hoạt động tuyên truyền của từng năm, quý, tháng. Gần đây nhất là ngay sau đại hội Đảng các cấp của tỉnh năm 2010, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, huyện ủy, thành ủy, đảng trực thuộc đã nhanh chóng tham mưu thành lập đội ngũ báo cáo viên từ tỉnh đến cơ sở, các đồng chí được lựa chọn đều đảm bảo các tiêu chuẩn quy định của báo cáo viên. Trao giải cho các cá nhân viết về Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”Hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy duy trì tổ chức hội nghị báo cáo viên cung cấp thông tin và định hướng kịp thời các hoạt động tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời nêu cao ý thức bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tích cực đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi...

LSO- Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn Ban Tuyên giáo các cấp về hoạt động tuyên truyền của từng năm, quý, tháng. Gần đây nhất là ngay sau đại hội Đảng các cấp của tỉnh năm 2010, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, huyện ủy, thành ủy, đảng trực thuộc đã nhanh chóng tham mưu thành lập đội ngũ báo cáo viên từ tỉnh đến cơ sở, các đồng chí được lựa chọn đều đảm bảo các tiêu chuẩn quy định của báo cáo viên.
Trao giải cho các cá nhân viết về Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”


Hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy duy trì tổ chức hội nghị báo cáo viên cung cấp thông tin và định hướng kịp thời các hoạt động tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời nêu cao ý thức bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tích cực đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, phê phán, bác bỏ luận điệu sai trái chống phá Đảng của các thế lực thù địch. Qua đó, tạo được không khí dân chủ, phấn khởi, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của Nhà nước, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ. Trong tuyên truyền, ngành đã bám sát các yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tuyên truyền đúng định hướng và có nhiều cố gắng đổi mới nội dung, hình thức thể hiện. Kết qủa, trong năm qua, đã tổ chức được 4.100 buổi tuyên truyền thông tin thời sự, chính sách và truyền đạt Nghị quyết cho 250.000 lượt người nghe. Bản tin thông báo nội bộ từng bước được cải tiến, nâng cao chất lượng, nội dung tin, bài. Năm vừa qua đã phát hành được 12 kỳ, với số lượng phát hành 4.450 cuốn/ kỳ, phục vụ kịp thời cho công tác sinh hoạt Đảng của các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2011, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016; hướng dẫn triển khai nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết Đại hội đảng các cấp, đến nay có 16/16 đảng bộ trực thuộc đã xây dựng chương trình hành động và tổ chức triển khai, quán triệt học tập Nghị quyết đến đội ngũ cán bộ chủ chốt, đạt 100% kế hoạch.

Thực hiện phương châm công tác tuyên giáo hướng về cơ sở, nhất là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng các đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, tăng cường đối thoại, tranh luận cởi mở mang tính xây dựng, trực tiếp giải quyết các vấn đề bức xúc của cuộc sống; theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đi sâu tuyên truyền nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đặc biệt là các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc, của tỉnh; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; Chỉ thị số 05/CT- UBND, ngày 22/3/2011 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được tăng cường, đẩy mạnh… Hơn nữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn chỉ đạo các cơ quan báo chí bám sát định hướng tuyên truyền, phản ánh kịp thời các hoạt động diễn ra trong tỉnh với số lượng tin, bài đa dạng, phong phú, chất lượng; phản ánh khá toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng, nêu gương người tốt việc tốt, phê phán các biểu hiện tiêu cực của đời sống xã hội, góp phần tuyên truyền thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Có thể nói, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã góp phần đắc lực trong việc định hướng, ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, nâng cao nhận thức chính trị và củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.


Hồ Xuân Hương