Thứ sáu,  01/03/2024

Đề nghị giảm 1 Phó Thủ tướng trong cơ cấu Chính phủ mới

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị cơ cấu tổ chức gồm 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ, như Chính phủ khóa XII. Các thành viên Chính phủ gồm 27 người, tạm thời giảm 1 Phó Thủ tướng so với kỳ trước.Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, thực tiễn 4 năm hoạt động của nhiệm kỳ XII vừa qua cho thấy, cơ cấu tổ chức Chính phủ cơ bản hợp lý. Người đứng đầu Chính phủ nhiệm kỳ mới đề nghị giữ bộ máy tổ chức khóa XIII như mô hình hiện có.Mọi việc thay đổi sẽ được xem xét sau khi tổng kết đánh giá toàn diện hoạt động cũng như chờ sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 cuối khóa này.Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Quốc hội phê chuẩn cơ cấu tổ chức gồm 18 Bộ: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị cơ cấu tổ chức gồm 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ, như Chính phủ khóa XII. Các thành viên Chính phủ gồm 27 người, tạm thời giảm 1 Phó Thủ tướng so với kỳ trước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, thực tiễn 4 năm hoạt động của nhiệm kỳ XII vừa qua cho thấy, cơ cấu tổ chức Chính phủ cơ bản hợp lý. Người đứng đầu Chính phủ nhiệm kỳ mới đề nghị giữ bộ máy tổ chức khóa XIII như mô hình hiện có.
Mọi việc thay đổi sẽ được xem xét sau khi tổng kết đánh giá toàn diện hoạt động cũng như chờ sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 cuối khóa này.
Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Quốc hội phê chuẩn cơ cấu tổ chức gồm 18 Bộ: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.
4 cơ quan ngang bộ gồm: Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng nhà nước, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ.
Ngoài ra, còn có 8 cơ quan thuộc Chính phủ nhưng không làm chức năng quản lý nhà nước.
Người đứng đầu Chính phủ đề nghị giảm 1 vị trí so với nhiệm kỳ trước. Như vậy, Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 dự kiến có 27 thành viên gồm Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, 22 Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
Chính phủ khóa XII hiện có 5 Phó Thủ tướng, gồm: Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng phụ trách khối nội chính, đồng thời là Phó Trưởng ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trương Vĩnh Trọng, Phó Thủ tướng phụ trách Văn hóa, giáo dục, y tế Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế ngành Hoàng Trung Hải.
Cơ cấu tổ chức bộ máy Chính phủ như trên là kết quả một bước thay đổi, kiện toàn trong khóa XII. Năm 2007, QH đã phê chuẩn việc sáp nhập một số bộ thành Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực.
“Việc điều chỉnh tinh gọn và hợp lý hơn, các cơ quan trong bộ cũng được sắp xếp phù hợp hơn với đối tượng quản lý. Hiệu lực, hiệu quả quản lý của Bộ, Chính phủ vì thế được tăng cường, thành lập được các ngành chuyên sâu. Số lượng các bộ như vậy là phù hợp và có sự phân công hợp lý” – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khái quát những ưu điểm của cơ cấu bộ máy Chính phủ khóa XII.
Theo đó, Chính phủ trong nhiệm kỳ hoạt động của mình cơ bản thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tạo được đồng thuận trong cả nước, vượt qua khó khăn thách thức, đạt thành tựu trong nhiều lĩnh vực.
Cơ bản tán thành với những điểm khái quát của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tân Chủ nhiệm UB Pháp luật của QH Phan Trung Lý (cơ quan thẩm tra báo cáo của Chính phủ) khẳng định, cơ cấu tổ chức Chính phủ vừa qua phù hợp về số lượng và phân công tương đối hợp lý theo hướng bộ quản lý đa ngành đa lĩnh vực. Chức năng của các bộ ngành cũng khắc phục cơ bản sự trùng lắp, đảm bảo tính liên thông, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý điều hành đất nước.
Tuy nhiên, ông Lý cho biết vẫn còn ý kiến cho rằng việc kiện toàn, thay đổi chưa đáp ứng yêu cầu tinh giản bộ máy. Nhiều bộ vẫn hình thành Cục, Tổng cục mới, tạo tầng nấc mới cho quản lý, cần khắc phục ở nhiệm kỳ này.
Chủ nhiệm UB Pháp luật cũng tán thành việc chưa nên có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức Chính phủ trong nhiệm kỳ này. Cơ quan thẩm tra đồng ý với đề xuất giữ nguyên số lượng 22 bộ, cơ quan ngang bộ với 27 thành viên Chính phủ mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu.
UB Pháp luật chỉ nêu yêu cầu Chính phủ tổng kết hoạt động, nhất là việc thu gọn đầu mối quản lý để đưa vào trong quá trình xem xét sửa đổi bổ sung Hiến pháp khóa này.
Theo Dantri