Thứ sáu,  12/08/2022

Hội nghị tập huấn kiểm kê di sản văn hoá phi vật thể

LSO- Ngày 29/7/2011, Ban chỉ đạo kiểm kê di sản văn hoá phi vật thể tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn kiểm kê di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2015. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt phổ biến Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL, về “Quy định việc kiểm kê di sản văn hoá phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hoá phi vật thể để đưa vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia”; đồng thời hướng dẫn phương pháp điền biểu mẫu và các danh mục kiểm kê di sản văn hoá phi vật thể. Theo thông tư, đối tượng kiểm kê văn hoá phi vật thể lần này tập trung vào các nội dung: Tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật; tập quán; lễ hội truyền thống; nghề thủ công, nghề truyền thống; tri thức dân gian...Qúa trình tổ chức kiểm kê được thông qua 5 bước và lưu trữ qua ghi âm, chụp ảnh, sơ đồ, bản vẽ... Thời gian công bố báo cáo kết quả kiểm kê ở địa phương chậm nhất...

LSO- Ngày 29/7/2011, Ban chỉ đạo kiểm kê di sản văn hoá phi vật thể tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn kiểm kê di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2015. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt phổ biến Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL, về “Quy định việc kiểm kê di sản văn hoá phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hoá phi vật thể để đưa vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia”; đồng thời hướng dẫn phương pháp điền biểu mẫu và các danh mục kiểm kê di sản văn hoá phi vật thể. Theo thông tư, đối tượng kiểm kê văn hoá phi vật thể lần này tập trung vào các nội dung: Tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật; tập quán; lễ hội truyền thống; nghề thủ công, nghề truyền thống; tri thức dân gian…Qúa trình tổ chức kiểm kê được thông qua 5 bước và lưu trữ qua ghi âm, chụp ảnh, sơ đồ, bản vẽ… Thời gian công bố báo cáo kết quả kiểm kê ở địa phương chậm nhất là ngày 31/10 hàng năm.

Hội nghị tập huấn đã công bố Quyết định số 1945/QĐ-UBND, của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án bảo tồn Di sản văn hoá tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 478/QĐ-UBND về thành lập Ban kiểm kê di sản văn hoá phi vật thể tỉnh giai đoạn 2011-2015; thông qua kế hoạch tổng kiểm kê di sản văn hoá phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh. Dự kiến năm 2011, tỉnh ta sẽ tổ chức tập huấn và hoàn thành công tác kiểm kê xong trên địa bàn 3 huyện: Văn Quan, Bình Gia và Bắc Sơn. Còn 8 huyện và thành phố sẽ hoàn thành công tác kiểm kê vào năm 2015. Dự kiến tỉnh ta sẽ lập và hoàn thành 20 bộ hồ sơ khoa học trình Bộ VHTTDL đưa vào di sản văn hoá phi vật thể của Quốc gia.

Phan Cầu