Thứ ba,  09/08/2022

Phiên họp thứ nhất Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

* Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì Sáng 8-8, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã họp phiên thứ nhất tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để thống nhất quy chế, kế hoạch hoạt động của Ủy ban và dự thảo Kế hoạch tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992.Dự phiên họp còn có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Ủy ban; đại diện lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, các thành viên Chính phủ và các ban, ngành, đoàn thể Trung ương là thành viên của Ủy ban.Theo dự thảo Quy chế hoạt động, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 có nhiệm vụ thảo luận các vấn đề thuộc nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp; tổ chức tổng kết thi hành Hiến pháp 1992; tập hợp ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp; nghiên cứu thông tin, tư liệu liên quan và xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992... Ủy ban...

* Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì

Sáng 8-8, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã họp phiên thứ nhất tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng – Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để thống nhất quy chế, kế hoạch hoạt động của Ủy ban và dự thảo Kế hoạch tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992.

Dự phiên họp còn có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu – Phó Chủ tịch Ủy ban; đại diện lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, các thành viên Chính phủ và các ban, ngành, đoàn thể Trung ương là thành viên của Ủy ban.

Theo dự thảo Quy chế hoạt động, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 có nhiệm vụ thảo luận các vấn đề thuộc nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp; tổ chức tổng kết thi hành Hiến pháp 1992; tập hợp ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp; nghiên cứu thông tin, tư liệu liên quan và xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992… Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 cũng có nhiệm vụ khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nội dung sửa đổi Hiến pháp và biên soạn, chỉnh lý các văn bản này.

Trong Kế hoạch dự kiến, việc tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 phải bảo đảm tính toàn diện, đánh giá khách quan và đúng đắn những giá trị tư tưởng chính trị – pháp lý được thể hiện trong Hiến pháp; những thành tựu đạt được, những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân. Việc tổng kết cũng tính đến những yêu cầu, nội dung đặt ra phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại; từ đó, kiến nghị sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Hiến pháp nhằm thể chế hóa kịp thời các đường lối, chủ trương, chính sách lớn của Đảng đã được khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và các văn kiện khác của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Các ý kiến góp ý tại phiên họp tập trung vào thành phần dự kiến của Ban Biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 – đơn vị có chức năng giúp việc cho Ủy ban. Các thành viên Ủy ban đề nghị để bảo đảm chất lượng của dự thảo, cần chọn lựa vào bộ phận này những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm, chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu Hiến pháp, trong đó cũng cần bổ sung các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực kinh tế.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, các thành viên của Ủy ban đã quán triệt tốt tính hệ trọng, thời đại và trách nhiệm trong việc xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Chủ tịch QH lưu ý, quá trình hoạt động của Ủy ban phải bảo đảm nguyên tắc sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời cũng giữ vững nguyên tắc tập trung, dân chủ, lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Chủ tịch QH nhấn mạnh, hoạt động của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 mang tính tổng hợp, nghiên cứu khoa học cao. Do đó, quá trình làm việc, một mặt phải đáp ứng các yêu cầu về khoa học pháp lý, đồng thời bám sát Cương lĩnh, đường lối chủ trương của Đảng kết hợp với tình hình thực tiễn, xu thế thời đại để có dự thảo sửa đổi có chất lượng cao. Chủ tịch QH khẳng định, đây cũng là trách nhiệm của các thành viên Ủy ban trước Đảng, trước nhân dân.

Đối với những ý kiến góp ý tại phiên họp, Chủ tịch QH đề nghị cần làm rõ hơn trách nhiệm, vai trò của các Ủy viên; tổ chức bộ máy chuyên trách trong thành phần Ban Biên tập để tổng hợp các báo cáo, ý kiến đóng góp, biên soạn một cách khoa học, đáp ứng những tiêu chí đề ra. Chủ tịch Quốc hội đồng ý phân công ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH, Ủy viên Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Trưởng Ban Biên tập là Người phát ngôn của Ủy ban.

Theo Nhandan