Thứ sáu,  01/03/2024

Ðảng ủy Văn phòng Chính phủ triển khai những nhiệm vụ, công tác trọng tâm

Chiều 12-8, Đảng ủy Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng sáu tháng đầu năm 2011; sơ kết ba năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH". Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.Hội nghị tập trung đánh giá khái quát kết quả công tác đảng sáu tháng đầu năm 2011 trên tất cả các mặt, trong bối cảnh kinh tế - xã hội trong nước và thế giới đang gặp nhiều khó khăn thách thức; chỉ ra những hạn chế cần khắc phục; thảo luận, nhất trí đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm. Trong đó, nhấn mạnh công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị;phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thể chế hóa những chủ trương, đường lối do Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đề ra thành chính sách,...

Chiều 12-8, Đảng ủy Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng sáu tháng đầu năm 2011; sơ kết ba năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH”. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Hội nghị tập trung đánh giá khái quát kết quả công tác đảng sáu tháng đầu năm 2011 trên tất cả các mặt, trong bối cảnh kinh tế – xã hội trong nước và thế giới đang gặp nhiều khó khăn thách thức; chỉ ra những hạn chế cần khắc phục; thảo luận, nhất trí đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm. Trong đó, nhấn mạnh công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị;

phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thể chế hóa những chủ trương, đường lối do Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đề ra thành chính sách, quy định cụ thể, để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… Trong công tác xây dựng Đảng, tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xác định công tác tư tưởng là trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ, kịp thời nắm bắt và định hướng tư tưởng và dư luận xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2011, gắn với kiểm tra kết quả thực hiện các chương trình công tác của Đảng bộ; lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn thể, quan tâm đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người lao động…

Sơ kết thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH”, Hội nghị nêu rõ những ưu điểm, đồng thời chỉ ra những hạn chế qua ba năm thực hiện Nghị quyết. Để triển khai hiệu quả trong thời gian tới, Hội nghị nhấn mạnh những nội dung chủ yếu, trong đó tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức sâu rộng Nghị quyết nâng cao nhận thức của cấp ủy về công tác thanh niên; đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên; triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học và làm theo lời Bác”…

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, là cơ quan Trung ương có nhiệm vụ tổng hợp và tham mưu giúp Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã luôn quan tâm công tác đảng trong từng chi ủy, từng đảng viên và đã đạt những kết quả quan trọng, nhất là đã tạo sự đoàn kết, nhất trí cao trong Đảng bộ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan Văn phòng Chính phủ; phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng ủy cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư và nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chính phủ; tập trung triển khai hiệu quả hơn nữa Nghị quyết 11 của Chính phủ… Trong công tác đảng, cần đề cao sự nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, duy trì nền nếp; coi trọng tính dân chủ trong sinh hoạt đảng, tăng cường tính chủ động trong công tác đảng, nhằm phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể quan tâm đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đồng thời cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng… Về việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 (khóa X), đồng chí nhấn mạnh, cần chú trọng hơn nữa công tác thanh niên; cấp ủy, lãnh đạo đơn vị cần tin tưởng giao nhiệm vụ cho người trẻ, tạo điều kiện để hoạt động thanh niên đa dạng cả bề nổi và bề sâu; khuyến khích, nhân rộng những điển hình mới từ các phong trào hoạt động thanh niên.

Theo Nhandan