Thứ sáu,  12/08/2022

Luân chuyển cán bộ ở Lộc Bình, kết quả bước đầu

LSO-Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25/1/2002 của Bộ Chính trị về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý, Huyện uỷ Lộc Bình đã tổ chức quán triệt nghị quyết đến các chi, đảng bộ cơ sở. Căn cứ vào tình hình thực tế bộ máy, tổ chức cán bộ các đơn vị từ huyện tới xã, Huyện uỷ Lộc Bình đã xây dựng chương trình hành động và kế hoạch tổ chức triển khai nghị quyết tại địa bàn. Sau gần 10 năm tổ chức triển khai thực hiện, công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện tới cấp xã và ngược lại tại Lộc Bình đã góp phần củng cố sức mạnh lãnh đạo toàn diện trong thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở. Thi bí thư đoàn giỏi, một hoạt động giúp phát hiện những cán bộ có năng lực phục vụ nhiệm vụ chính trị tại cơ sởÔng Vi Văn Thái, Trưởng Ban tổ chức Huyện uỷ Lộc Bình cho biết, từ 2003 tới nay, huyện đã bố trí luân chuyển 17 lượt cán bộ đi cơ sở và các ngành trong huyện. Cán bộ luân chuyển...

LSO-Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25/1/2002 của Bộ Chính trị về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý, Huyện uỷ Lộc Bình đã tổ chức quán triệt nghị quyết đến các chi, đảng bộ cơ sở.
Căn cứ vào tình hình thực tế bộ máy, tổ chức cán bộ các đơn vị từ huyện tới xã, Huyện uỷ Lộc Bình đã xây dựng chương trình hành động và kế hoạch tổ chức triển khai nghị quyết tại địa bàn. Sau gần 10 năm tổ chức triển khai thực hiện, công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện tới cấp xã và ngược lại tại Lộc Bình đã góp phần củng cố sức mạnh lãnh đạo toàn diện trong thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở.
Thi bí thư đoàn giỏi, một hoạt động giúp phát hiện những cán bộ có năng lực phục vụ nhiệm vụ chính trị tại cơ sở
Ông Vi Văn Thái, Trưởng Ban tổ chức Huyện uỷ Lộc Bình cho biết, từ 2003 tới nay, huyện đã bố trí luân chuyển 17 lượt cán bộ đi cơ sở và các ngành trong huyện. Cán bộ luân chuyển tham gia cấp uỷ, chính quyền tại cơ sở đều có phẩm chất chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác, góp phần tích cực giúp địa phương ổn định bộ máy, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tại cơ sở ghi nhận. Ngoài ra việc luân chuyển cán bộ được thực hiện thận trọng, có cân nhắc kỹ lưỡng và gắn với công tác quy hoạch cán bộ. Cùng với việc bố trí, quản lý và sử dụng cán bộ luân chuyển, huyện uỷ cũng tăng cường chỉ đạo kiểm tra về công tác cán bộ, gắn công tác kiểm tra cán bộ với công tác thực hiện các nghị quyết, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Qua đó, đã phát hiện một số sai sót trong công tác cán bộ, kịp thời chỉ đạo có biện pháp khắc phục sửa chữa, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện các nghị quyết của Đảng trong thực tiễn cuộc sống.
Cũng theo đánh giá của đồng chí Trưởng Ban tổ chức Huyện uỷ, qua triển khai nghị quyết về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Lộc Bình, mặc dù chất lượng hiệu quả hoạt động của bộ máy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở cơ sở được nâng lên, nhưng việc luân chuyển cán bộ thực hiện chưa được nhiều, thu hút cán bộ có năng lực về công tác trên một số lĩnh vực, cơ sở để tạo nguồn cho huyện còn gặp khó khăn. Tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ đang là bài toán khó trong khâu tạo nguồn nhân lực kế cận có chất lượng của huyện giai đoạn hiện nay.

Từ thực tiễn triển khai công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện Lộc Bình trong thời gian qua, đồng chí Nông Thanh Hải, Bí thư Huyện uỷ Lộc Bình khẳng định, việc tổng kết thực hiện Nghị quyết 11 về công tác luân chuyển cán bộ sẽ được bàn, thảo luận, phân tích nghiêm túc trong Ban thường vụ và Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Qua đó, Huyện uỷ sẽ có những giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được nhu cầu trước mắt và lâu dài, có kế hoạch luân chuyển gắn với công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng và sử dụng cán bộ chủ chốt, đưa công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo vào nền nếp, trở thành công việc thường xuyên trong nhiệm kỳ 2010-2015.

Công Quân