Chủ nhật,  25/02/2024

Cao Lộc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở

LSO-Những năm qua, cùng với việc tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, huyện Cao Lộc đã chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở. Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ huyện đến cơ sở.Bà con nông dân huyện Cao Lộc đưa rau màu vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế caoCao Lộc là một huyện có trình độ dân trí chưa đồng đều, hạ tầng phục vụ cho nhân dân còn nhiều khó khăn; công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ không thường xuyên, liên tục dẫn đến trình độ của đội ngũ cán bộ xã, thị trấn còn hạn chế về nhiều mặt. Năm 2005 toàn huyện có 398 cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn, trong đó trình độ chuyên môn sơ cấp trở lên có 118 người, chiếm 30%, số chưa qua đào tạo còn 280 người, chiếm 70%, trình độ văn hóa tiểu học còn 31, người chiếm 8%. Về...

LSO-Những năm qua, cùng với việc tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, huyện Cao Lộc đã chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở. Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ huyện đến cơ sở.
Bà con nông dân huyện Cao Lộc đưa rau màu vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao
Cao Lộc là một huyện có trình độ dân trí chưa đồng đều, hạ tầng phục vụ cho nhân dân còn nhiều khó khăn; công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ không thường xuyên, liên tục dẫn đến trình độ của đội ngũ cán bộ xã, thị trấn còn hạn chế về nhiều mặt. Năm 2005 toàn huyện có 398 cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn, trong đó trình độ chuyên môn sơ cấp trở lên có 118 người, chiếm 30%, số chưa qua đào tạo còn 280 người, chiếm 70%, trình độ văn hóa tiểu học còn 31, người chiếm 8%. Về trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên có 101 người, chiếm 25%, số chưa qua đào tạo còn 297 người, chiếm 75%. Trước thực trạng đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ Cao Lộc đã chỉ đạo cấp uỷ các cấp, chính quyền tập trung rà soát, quy hoạch đội ngũ cán bộ cho từng giai đoạn, xây dựng cụ thể từng chức danh để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Trong đó đặc biệt chú ý tới cán bộ có năng lực trình độ, có tính sáng tạo, nhiệt tình trong công tác. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được đa dạng hoá về nội dung, phương thức, thông qua hình thức học tập trung, tại chức, các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, do tỉnh, huyện tổ chức… tập trung đào tạo, bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, các kiến thức nghiệp vụ chuyên môn; nghiệp vụ kế toán, vi tính, tin học, ngoại ngữ, kiến thức quốc phòng, an ninh…Trong quá trình học tập, cán bộ cử đi học được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước. Với sự quan tâm đó, từ năm 2006 đến tháng 8 năm 2011, toàn huyện đã có 268 cán bộ, công chức xã được đào tạo hệ trung cấp, sơ cấp; trên 400 người được bồi dưỡng chuyên môn; 733 người được bồi dưỡng quản lý nhà nước, trong đó có 320 trưởng thôn; 214 người học tin học, ngoại ngữ trình độ A. Đến nay chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã từng bước đã được nâng lên. Về trình độ chuyên môn, đại học có 28 người, chiếm 6,5%, cao đẳng 8 người, chiếm 1,9%, trung cấp 190 người, chiếm 44%, sơ cấp 149 người, chiếm 34,5%. Về lý luận chính trị; cao cấp có 2 người, chiếm 0,5%, trung cấp 151 người, chiếm 35%, sơ cấp 20 người, chiếm 4,6%. Trình độ quản lý hành chính; đại học có 19 người, chiếm 4,4%, sơ cấp 314 người, chiếm 72,7%.

Có thể khẳng định công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở của Cao Lộc trong những năm qua đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đội ngũ cán bộ sau khi được đào tạo, bồi dưỡng đã phát huy được năng lực, sở trường trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại địa phương. Qua đó giúp người dân thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung phát triển kinh tế, xã hội… Tuy nhiên hiện nay đội ngũ cán bộ cơ sở xã, thị trấn ở Cao Lộc vẫn còn gần 60% chưa qua đào tạo lý luận chính trị, gần 20% chưa qua đào tạo quản lý nhà nước. Để xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong những năm tới, Cao Lộc tiếp tục tập trung xây dựng tiêu chuẩn cho từng chức danh cán bộ chủ chốt, làm cơ sở cho việc tuyển chọn, bố trí, sắp xếp cán bộ hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác. Làm tốt việc tạo nguồn cán bộ, tăng cường cán bộ trẻ cho cơ sở, cử đi đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, lý luận chính trị để dự nguồn cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhất là các chức danh chủ chốt bí thư đảng uỷ, chủ tịch HĐND, UBND, trong đó đặc biệt coi trọng tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, chính trị, trình độ năng lực; đồng thời gắn việc bố trí với sử dụng phù hợp yêu cầu thực tế công việc của địa phương. Từng bước đáp ứng về số lượng, chất lượng cán bộ, công chức tại cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra.

Ngọc Nhung