Thứ sáu,  31/03/2023

Văn Quan sau 5 năm thực hiện Nghị quyết TW 3 khóa X

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết TW 3 khoá X, nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân từng bước nâng cao, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng đã có những chuyển biến tích cực, các vụ việc bức xúc ở cơ sở từ đó được giải quyết kịp thời. Để không ngừng nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, hiện nay, Thanh tra huyện đang đôn đốc các xã, thị trấn, cơ quan, ngành thực hiện kê khai bổ sung tài sản, thu nhập theo Nghị định số 37/2007/NĐ-CP, ngày 09/3/2007 của Chính phủ, tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU, ngày 18/3/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011- 2015 trên địa bàn. Cùng với đó, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục… và tích cực vận động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng, kịp thời xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

LSO-Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, trong những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền huyện Văn Quan đã nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị, ngành và cơ sở thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống tham nhũng.
Thi công đường 279 qua xã Xuân Mai, huyện Văn Quan
Trên cơ sở Chương trình hành động số 07- CTr/HU, ngày 14/11/2006 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết TW 3 khóa X, huyện đã mở hội nghị quán triệt Nghị quyết đến tất cả lãnh đạo các ngành, đảng ủy, UBND các xã, thị trấn, từ đó các đơn vị quán triệt tại đơn vị mình. UBND huyện cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại đơn vị, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, qua đó phát hiện, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm.
Từ năm 2007 đến hết 6 tháng đầu năm 2011, Thanh tra huyện đã tiến hành 9 cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó đã phát hiện và xử lý kỷ luật đối với một bí thư đảng ủy và một chủ tịch UBND cấp xã trong việc thực hiện chương trình 134,135 của Chính phủ, cách chức một lãnh đạo cơ quan chuyển công tác khác. Trong quá trình triển khai, thực hiện, huyện còn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ở một số lĩnh vực, ngành dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí như: xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, thẩm định dự án… Đặc biệt, huyện quán triệt các tổ chức đảng, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải đi tiên phong, gương mẫu, nêu cao sức chiến đấu phòng chống tham nhũng, lãng phí.
Ông Nông Văn Vỵ, Phó Chánh Thanh tra huyện cho biết: Bên cạnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, để thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn, huyện chú trọng giải pháp tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thực hành phòng chống tham nhũng, lãng phí.
Trong 5 năm qua, ngành tư pháp huyện đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức trên 760 cuộc tuyên truyền lồng ghép về Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; mở hội nghị tập huấn cho 81 đơn vị, ngành về việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan… Các đơn vị, ngành, xã, thị trấn đều đã xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử của đảng viên, cán bộ, công nhân viên chức; xây dựng được quy chế chi tiêu nội bộ, công khai binh bạch trong hoạt động cơ quan, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết như: mua sắm tài sản công và xây dựng cơ bản, tài chính và ngân sách, quản lý và sử dụng đất, huy động và sử dụng các loại quỹ, công khai thủ tục hành chính, thực hiện các chính sách, triển khai đầu tư, xây dựng các dự án trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiêu chuẩn định mức trang bị phương tiện làm việc… và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 55 cán bộ, công chức trên địa bàn.
Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết TW 3 khoá X, nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân từng bước nâng cao, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng đã có những chuyển biến tích cực, các vụ việc bức xúc ở cơ sở từ đó được giải quyết kịp thời. Để không ngừng nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, hiện nay, Thanh tra huyện đang đôn đốc các xã, thị trấn, cơ quan, ngành thực hiện kê khai bổ sung tài sản, thu nhập theo Nghị định số 37/2007/NĐ-CP, ngày 09/3/2007 của Chính phủ, tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU, ngày 18/3/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011- 2015 trên địa bàn. Cùng với đó, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục… và tích cực vận động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng, kịp thời xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Lâm Như