Chủ nhật,  26/03/2023

Hiệu quả sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đo đạc bản đồ địa chính, cấp giấy CNQSDĐ còn gặp một số khó khăn, đó là: công tác tuyên truyền phổ biến ở một số cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các cấp chưa được sâu rộng; quá trình vận dụng thi hành Luật Đất đai gắn với công tác đo đạc bản đồ địa chính cấp giấy CNQSDĐ chưa cụ thể; một bộ phận người dân hợp tác chưa nhiệt tình và chưa thực sự tạo điều kiện cho cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ.

LSO-Thực hiện Chỉ thị số 30 – CT/TU ngày 05/06/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy nhanh công tác đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến năm 2010 và những năm tiếp theo, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn huy động mọi nguồn lực để tham gia có hiệu quả nội dung của chỉ thị.
Lãnh đạo, cán bộ Phòng Đo đạc bản đồ- Sở TN&MT kiểm tra việc đúc cột mốc địa chính – Ảnh: Hoàng Văn Toàn
Từ năm 2007 trở về trước, công tác đo đạc bản đồ địa chính chính quy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn mới thực hiện được ở 76/226 xã, phường, thị trấn, diện tích cần cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) đạt thấp, hệ thống hồ sơ địa chính chưa được lập đầy đủ và đồng bộ.
Tại báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII, đến năm 2007 tỉnh Lạng Sơn là một trong 6 tỉnh có tỷ lệ cấp giấy CNQSDĐ thấp nhất trong cả nước. Để khắc phục những tồn tại trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo tập trung đánh giá tình hình, làm rõ nguyên nhân yếu kém trong công tác quản lý đất đai, đồng thời tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 30- CT/TU của Ban Thường vụ nhằm đẩy nhanh tiến độ công tác đo đạc địa chính và cấp giấy CNQSDĐ.
Theo đó, trong 3 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 30, các cấp, ngành đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong quản lý, điều hành, kiện toàn bộ máy quản lý đất đai từ cấp tỉnh đến cấp huyện; nâng cao năng lực chuyên môn, bổ sung nguồn lực cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; rà soát, lược bỏ, đơn giản hóa về quy trình, thủ tục hành chính cho từng cấp, tạo sự thông thoáng để người sử dụng đất thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ.
Cùng với đó, UBND tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành lập, thẩm định, tổ chức thực hiện các dự án về đo đạc bản đồ gắn với cấp giấy CNQSDĐ và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính gồm: Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính 42 xã thuộc các huyện Bắc Sơn, Bình Gia và Văn Quan; dự án 46 xã thuộc huyện Hữu Lũng, Lộc Bình và Đình Lập; dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của tỉnh Lạng Sơn. Đến nay dự án 42 xã đã hoàn thành đo đạc, kết quả xây dựng được 5.185 tờ bản đồ, với diện tích là 28.454 ha. Các dự án còn lại đang tiến hành theo lộ trình đề ra.
Thêm nữa, sở đã tập trung các nguồn lực, tiến hành đo đạc bản đồ địa chính được 83 xã với tổng diện tích đo là 52.218 ha/65.855 ha cần đo, nâng tổng số đơn vị cấp xã có bản đồ địa chính lên 167/226 đơn vị. Việc đo đạc lập bản đồ địa chính đất lâm nghiệp theo Quyết định 672/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các huyện và thành phố đã hoàn thành được 224/226 xã, phường, thị trấn, với tổng diện tích là 627.066 ha. Công tác cấp giấy CNQSDĐ được tập trung thực hiện và có sự chuyển biến mạnh mẽ. Tính đến hết tháng 6 năm 2011, trên địa bàn tỉnh đã cấp 289.012 giấy với 397.186 ha, đạt 81,12% cho nhóm đất nông nghiệp và phi nông nghiệp…
Như vậy, bản đồ địa chính được đo đạc chi tiết đến từng thửa đất, đảm bảo độ chính xác và được sử dụng để cấp giấy CNQSDĐ cho từng chủ sử dụng, từ đó đã phát huy hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. Hồ sơ địa chính được lập và quản lý tại ba cấp, đảm bảo cơ sở cho công tác giải quyết khiếu nại về đất và phục vụ nhu cầu của các cấp, ngành trong phát triển kinh tế, xã hội và người sử dụng.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đo đạc bản đồ địa chính, cấp giấy CNQSDĐ còn gặp một số khó khăn, đó là: công tác tuyên truyền phổ biến ở một số cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các cấp chưa được sâu rộng; quá trình vận dụng thi hành Luật Đất đai gắn với công tác đo đạc bản đồ địa chính cấp giấy CNQSDĐ chưa cụ thể; một bộ phận người dân hợp tác chưa nhiệt tình và chưa thực sự tạo điều kiện cho cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh còn khoảng trên 42.000 ha các loại đất của 54 xã thuộc các huyện Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc đang quản lý theo bản đồ 299, các nguồn tài liệu khác và danh sách tự kê khai không đảm bảo độ chính xác, đã ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương. Do vậy, đối với các xã này cần được đo đạc bản đồ địa chính và cấp giấy CNQSDĐ để đáp ứng được việc xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên phạm vi toàn tỉnh trong thời gian tới.

Hồ Xuân Hương