Thứ tư,  22/03/2023

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lạng Sơn tổ chức hội nghị lần thứ 8

LSO-Ngày 30/9/2011, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị lần thứ 8, nhiệm kỳ 2010 – 2015 nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong 9 tháng đầu năm 2011, thảo luận và đóng góp ý kiến vào các chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.9 tháng đầu năm 2011, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lạng Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị…Qua đó hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ được duy trì và có bước phát triển, tổng mức lưu chuyển hàng hóa ước đạt trên 2.500 tỷ đồng. Lượng khách du lịch đến địa bàn đạt gần 1,4 triệu lượt người. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng. Cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm đẩy mạnh sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện địa phương. Công tác quản lý thị...

LSO-Ngày 30/9/2011, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị lần thứ 8, nhiệm kỳ 2010 – 2015 nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong 9 tháng đầu năm 2011, thảo luận và đóng góp ý kiến vào các chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.
9 tháng đầu năm 2011, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lạng Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị…Qua đó hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ được duy trì và có bước phát triển, tổng mức lưu chuyển hàng hóa ước đạt trên 2.500 tỷ đồng. Lượng khách du lịch đến địa bàn đạt gần 1,4 triệu lượt người. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng. Cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm đẩy mạnh sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện địa phương. Công tác quản lý thị trường, thu, chi ngân sách được quan tâm đẩy mạnh. Tuy nhiên, toàn thành phố thu ngân sách mới được trên 142 tỷ đồng, đạt 57,4% dự toán tỉnh giao. Công tác quản lý đô thị và xây dựng cơ bản được quan tâm thực hiện, lĩnh vực văn hoá – xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, kịp thời kiện toàn cán bộ lãnh đạo các phòng ban đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến vào các báo cáo và chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện Chỉ thị số 04, 05 ngày 11/3/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông giai đoạn 2011 – 2015; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 – 2015; thực hiện Nghị quyết số 05 về nâng cao kết quả phổ cập giáo dục và đẩy mạnh xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011 – 2015…, đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát kinh tế -xã hội trong năm 2011.

Đức Anh