Thứ năm,  30/03/2023

Kiểm tra công tác PCTN tại Cục Hải quan tỉnh

LSO- Trong 4 ngày 3, 4, 5 và 11/10/2011, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo về phòng chống tham nhũng (PCTN) tỉnh do ông Nguyễn Thế Lệ, Thường trực Ban Chỉ đạo về PCTN tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Cục Hải quan Lạng Sơn. Đồng chí Nguyễn Thế Lệ phát biểu tại buổi kiểm traThời gian qua, Cục Hải quan tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện tốt tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công khai chính sách quản lý và quy trình nghiệp vụ, quy chế làm việc, tài chính. Chú trọng công tác phòng ngừa tham nhũng, đẩy mạnh cải cách hành chính theo quy định của ngành, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức. Từ năm 2010 đến nay đơn vị đã luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác 212 trường hợp (năm 2010 thực hiện 144/144 trường hợp theo kế hoạch; năm 2011 thực...

LSO- Trong 4 ngày 3, 4, 5 và 11/10/2011, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo về phòng chống tham nhũng (PCTN) tỉnh do ông Nguyễn Thế Lệ, Thường trực Ban Chỉ đạo về PCTN tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Cục Hải quan Lạng Sơn.Đồng chí Nguyễn Thế Lệ phát biểu tại buổi kiểm tra

Thời gian qua, Cục Hải quan tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện tốt tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công khai chính sách quản lý và quy trình nghiệp vụ, quy chế làm việc, tài chính. Chú trọng công tác phòng ngừa tham nhũng, đẩy mạnh cải cách hành chính theo quy định của ngành, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức. Từ năm 2010 đến nay đơn vị đã luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác 212 trường hợp (năm 2010 thực hiện 144/144 trường hợp theo kế hoạch; năm 2011 thực hiện 68/68 trường hợp theo kế hoạch). Thực hiện quy định về minh bạch tài sản, quy chế dân chủ trong đơn vị, thu nhập, kiểm tra nội bộ được 9 cuộc. Nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức về công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được nâng lên.Lãnh đạo Cục Hải quan báo cáo Đoàn kiểm tra

Phát biểu kết luận đợt kiểm tra, đồng chí trưởng đoàn ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác PCTN của đơn vị, đồng thời nhấn mạnh: đây là ngành nhạy cảm, vì vậy, đề nghị đơn vị tiếp tục quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức; chú trọng và thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tăng cường quản lý nội bộ ngành; thực hiện tốt tuyên ngôn của ngành, trong đó, chú trọng đến văn hóa ứng xử…


Đức Anh