Thứ ba,  18/01/2022

Xây dựng Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Học viên Học viện Chính trị lao động giúp nhân dân trong dịp hè tình nguyện. Ảnh: VĂN HẢI Sáu mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh mà trực tiếp là của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ Học viện Chính trị các thời kỳ đã chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.Học viện đào tạo, bồi dưỡng hàng vạn cán bộ chính trị, chính ủy, chính trị viên, giảng viên khoa học xã hội nhân văn quân sự và hàng trăm thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn, kịp thời bổ sung cho các đơn vị, nhà trường toàn quân. Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ khoa học, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hoạch định chiến lược bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Tích cực đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật...


Học viên Học viện Chính trị lao động giúp nhân dân trong dịp hè tình nguyện. Ảnh: VĂN HẢI

Sáu mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh mà trực tiếp là của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ Học viện Chính trị các thời kỳ đã chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Học viện đào tạo, bồi dưỡng hàng vạn cán bộ chính trị, chính ủy, chính trị viên, giảng viên khoa học xã hội nhân văn quân sự và hàng trăm thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn, kịp thời bổ sung cho các đơn vị, nhà trường toàn quân. Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ khoa học, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hoạch định chiến lược bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Tích cực đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN…Với thành tích đặc biệt xuất sắc, Học viện vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND, tặng Huân chương Sao Vàng, hai Huân chương Hồ Chí Minh cùng nhiều phần thưởng cao quý.

Phát huy truyền thống Học viện Anh hùng, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cùng cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt sâu sắc đường lối quân sự của Đảng, chỉ thị, nghị quyết các cấp, coi trọng xây dựng Đảng bộ đoàn kết, thống nhất. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy, bí thư và cán bộ chủ trì các cấp. Thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Duy trì các chế độ sinh hoạt Đảng có nền nếp và chất lượng; làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên. Thường xuyên đổi mới phong cách lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng. Công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ Học viện thực hiện có nền nếp, chất lượng, hiệu quả cao… Từ năm 2005 đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Học viện đạt trong sạch, vững mạnh hằng năm từ 89,5% đến 93%, không có tổ chức đảng yếu kém; 89,05% đến 97,3% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% số cán bộ hoàn thành nhiệm vụ theo chức trách được giao (hơn 90% số cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ).

Tuy nhiên, năng lực quán triệt vận dụng, cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết các cấp vào thực tế đơn vị và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số cấp ủy, chi bộ chưa cao. Tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng của một số đảng viên còn hạn chế; trình độ, năng lực của số ít cán bộ, đảng viên chưa theo kịp sự phát triển của tình hình, nhiệm vụ.

Để lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục – đào tạo, bồi dưỡng các đối tượng và nghiên cứu khoa học trong thời kỳ mới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong đó, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động phòng ngừa, phê phán biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ trong nội bộ.

Nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong việc quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, chỉ thị, nghị quyết các cấp đúng đắn, linh hoạt, sáng tạo. Nghiên cứu những nội dung mới, tư tưởng, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị thời kỳ mới phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng Đảng bộ và Học viện.

Bám sát thực tiễn từng loại hình tổ chức đảng, thường xuyên kiện toàn cấp ủy các cấp bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cao, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Thường xuyên giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; rà soát, bổ sung xây dựng đồng bộ hệ thống quy chế, quy định ở các cấp bộ đảng, thực hiện tốt dân chủ trong Đảng. Tích cực, chủ động làm tốt công tác kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết thống nhất, thực hiện tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Cấp ủy các cấp đề cao trách nhiệm trong quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác chính trị nội bộ, kiên quyết không để các phần tử chống đối móc nối, lôi kéo và biểu hiện tự diễn biến. Cấp ủy, chi bộ thực hiện nghiêm túc các bước, quy trình nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên, bảo đảm khách quan, toàn diện, dân chủ, công khai, công tâm; chống tư tưởng dĩ hòa vi quý, hẹp hòi… Lấy hiệu quả công tác, tín nhiệm của quần chúng, cấp dưới làm thước đo để nhận xét, đánh giá và sử dụng cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên tích cực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trước quần chúng. Kết hợp xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, cán bộ chỉ huy quản lý với xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học, cán bộ giảng dạy đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ.

Theo Nhandan