Thứ năm,  27/01/2022

Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo hiểm xã hội

Ban Tuyên giáo T.Ư vừa có văn bản hướng dẫn các cơ quan liên quan về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo hiểm xã hội (BHXH) theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.Theo đó, nội dung tuyên truyền cần tập trung làm rõ hệ thống quan điểm của Đảng về chính sách an sinh xã hội được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, trong đó chú trọng những nội dung: Khẳng định vị trí và vai trò của BHXH trong hệ thống chính sách an sinh xã hội; tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện hệ thống bảo hiểm này; tạo mọi điều kiện thuận lợi để người lao động tiếp cận và tham gia các loại hình bảo hiểm; làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm Luật BHXH. Giải thích rõ quyền lợi, nghĩa vụ của mỗi cá nhân, tổ chức xã hội khi tham gia BHXH. Biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt, phê phán những vi phạm trong thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, vi phạm Luật BHXH.Công tác tuyên truyền cần giúp cán bộ, đảng viên...

Ban Tuyên giáo T.Ư vừa có văn bản hướng dẫn các cơ quan liên quan về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo hiểm xã hội (BHXH) theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.
Theo đó, nội dung tuyên truyền cần tập trung làm rõ hệ thống quan điểm của Đảng về chính sách an sinh xã hội được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, trong đó chú trọng những nội dung: Khẳng định vị trí và vai trò của BHXH trong hệ thống chính sách an sinh xã hội; tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện hệ thống bảo hiểm này; tạo mọi điều kiện thuận lợi để người lao động tiếp cận và tham gia các loại hình bảo hiểm; làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm Luật BHXH. Giải thích rõ quyền lợi, nghĩa vụ của mỗi cá nhân, tổ chức xã hội khi tham gia BHXH. Biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt, phê phán những vi phạm trong thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, vi phạm Luật BHXH.
Công tác tuyên truyền cần giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc, hiểu rõ ý nghĩa của việc tham gia BHXH là góp phần đảm bảo an toàn, ổn định cho toàn bộ nền kinh tế – xã hội; từ đó tích cực, tự nguyện tham gia các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực này. Hình thức tuyên truyền cần phù hợp, nhất là với những đối tượng cần được quan tâm như: nông dân, người cận nghèo, học sinh, sinh viên và chủ sử dụng lao động.
Theo Nhandan