Thứ ba,  18/01/2022

Thực hiện quy chế phối hợp về công tác kiểm tra, giám sát

Ngày 28-10, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra T.Ư (UBKT T.Ư) tổ chức Hội nghị kiểm điểm việc thực hiện 16 quy chế phối hợp (QCPH) giữa UBKT T.Ư với các đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn và các ban Đảng ở T.Ư trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Đồng chí Phạm Thị Hòe, Phó Chủ nhiệm UBKT T.Ư chủ trì hội nghị.Hội nghị đã thống nhất đánh giá: các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc T.Ư đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện QCPH và bước đầu đạt một số kết quả quan trọng. Mối quan hệ công tác giữa UBKT T.Ư với các cơ quan có QCPH được tăng cường, ngày càng chặt chẽ; nội dung phối hợp được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo chức năng, nhiệm vụ được giao đối với từng tổ chức thực hiện QCPH. Nêu rõ những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ trong quá trình thực hiện QCPH. Các ý kiến phát biểu tại hội...

Ngày 28-10, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra T.Ư (UBKT T.Ư) tổ chức Hội nghị kiểm điểm việc thực hiện 16 quy chế phối hợp (QCPH) giữa UBKT T.Ư với các đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn và các ban Đảng ở T.Ư trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Đồng chí Phạm Thị Hòe, Phó Chủ nhiệm UBKT T.Ư chủ trì hội nghị.
Hội nghị đã thống nhất đánh giá: các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc T.Ư đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện QCPH và bước đầu đạt một số kết quả quan trọng. Mối quan hệ công tác giữa UBKT T.Ư với các cơ quan có QCPH được tăng cường, ngày càng chặt chẽ; nội dung phối hợp được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo chức năng, nhiệm vụ được giao đối với từng tổ chức thực hiện QCPH. Nêu rõ những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ trong quá trình thực hiện QCPH. Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã đề xuất một số giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới nhằm tăng cường trao đổi thông tin giữa UBKT T.Ư với các tổ chức tham gia thực hiện QCPH trong thực hiện nhiệm vụ phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn; tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Phối hợp xây dựng, nâng cao chất lượng các chương trình, đề án về công tác kiểm tra, giám sát trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định… Tập trung nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các QCPH giữa UBKT T.Ư với các tổ chức Đảng sao cho phù hợp các quy định của Điều lệ Đảng khóa XI; Quy chế làm việc của UBKT T.Ư khóa XI; Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng tại các Chương VII, VIII Điều lệ Đảng khóa XI; phù hợp tình hình thực tiễn để nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện QCPH trong lĩnh vực công tác này.

Theo Nhandan