Thứ bảy,  01/10/2022

Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015

Sáng 8/11, các đại biểu Quốc hội đã thông qua mục tiêu tổng quát và Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011 - 2015); thảo luận về Chương trình mục tiêu quốc gia 5 năm (2011 - 2015), Chương trình sử dụng trái phiếu Chính phủ 5 năm (2011 - 2015). Với gần 90% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015) với mục tiêu tổng quát là: “Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh. Bảo đảm phúc lợi xã hội và an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tăng cường hoạt động đối ngoại và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành...

Sáng 8/11, các đại biểu Quốc hội đã thông qua mục tiêu tổng quát và Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011 – 2015); thảo luận về Chương trình mục tiêu quốc gia 5 năm (2011 – 2015), Chương trình sử dụng trái phiếu Chính phủ 5 năm (2011 – 2015).

Với gần 90% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2011-2015) với mục tiêu tổng quát là: “Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh. Bảo đảm phúc lợi xã hội và an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tăng cường hoạt động đối ngoại và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Theo đó, 20 chỉ tiêu chủ yếu của giai đoạn 2011 – 2015 được Quốc hội thông qua, gồm: 10 chỉ tiêu kinh tế, 8 chỉ tiêu xã hội và 2 chỉ tiêu môi trường. Trong đó, đáng chú ý là các chỉ tiêu: Tổng sản phẩm trong nước GDP tăng 6,5-7%. Tỷ trọng đầu tư toàn xã hội 5 năm khoảng 33,5-35% GDP. Nhập siêu giảm dần từ năm 2012 và phấn đấu dưới 10% kim ngạch xuất khẩu vào năm 2015. Bội chi ngân sách Nhà nước đạt dưới 4,5% vào năm 2015 (đã cộng phần vốn trái phiếu Chính phủ). Nợ công đến năm 2015 không quá 65% GDP, dư nợ của Chính phủ không quá 50% GDP, dư nợ quốc gia không quá 50% GDP. Số lao động được tạo việc làm 8 triệu người. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi khu vực thành thị đến năm 2015 dưới 4%. Tỷ lệ giảm hộ nghèo bình quân 2%/năm và giảm bình quân 4%/năm đối với các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 85%.

Quốc hội cũng nhất trí giao Chính phủ xem xét, quyết định các chỉ tiêu khác về kinh tế, xã hội, môi trường và báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện hàng năm.

Cùng với các chỉ tiêu chủ yếu, Quốc hội cũng thông qua 9 định hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2011-2015). Theo đó, một trong các giải pháp quan trọng là, thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế trong ba lĩnh vực quan trọng gồm: Cơ cấu lại đầu tư với trọng tâm là đầu tư công; cơ cấu lại thị trường tài chính với trọng tâm là cơ cấu lại hệ thống ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính; cơ cấu lại doanh nghiệp, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Bên cạnh đó, nhiệm vụ kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định giá trị sức mua đồng tiền tiếp tục được tập trung thực hiện thông qua việc triển khai đồng bộ, kiên trì các chính sách về tiền tệ, tài khóa, kiềm chế nhập siêu.

Đặc biệt, để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội 2011-2015, Quốc hội nhất trí tập trung thực hiện 3 đột phá, 12 định hướng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011-2020 đã được Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng đề ra.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Chương trình mục tiêu quốc gia 5 năm 2011-2015; Chương trình sử dụng trái phiếu Chính phủ 5 năm 2011-2015. Nhiều đại biểu cho rằng, việc thực hiện các chỉ tiêu quốc gia chưa đem lại hiệu quả như mong muốn. Do đó, nhiều đại biểu thống nhất quan điểm trong thời gian tới, cần có sự rà soát lại để việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia hiệu quả hơn.

Đề cập đến việc triển khai vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015, nhiều đại biểu cũng nhấn mạnh: Cần phải có sự tổng kết, đánh giá đối với việc thực hiện vốn trái phiếu Chính phủ; phải quy rõ trách nhiệm của các bộ, ban, ngành, địa phương trong việc sử dụng đồng vốn chưa hiệu quả. Nhiều đại biểu đã đề nghị: Việc cắt giảm, hoẵn, chuyển hình thức đầu tư với các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ là điều nên làm, song cần có tiêu chí cụ thể cũng như các dự án cụ thể, tránh gây lãng phí….

Chiều nay (8/11), Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về Dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Dự án Luật Giá./.

Theo Dangcongsan.vn