Thứ hai,  26/09/2022

Sở Nội vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng

Hội nghị đã được nghe lãnh đạo Ban Chỉ đạo về phòng chống tham nhũng giới thiệu về tình hình tham nhũng và công tác phòng chống tham nhũng hiện nay trên thế giới, Việt Nam và trong tỉnh; hậu quả và tác hại của tệ tham nhũng; Luật phòng chống tham nhũng và những văn bản hướng dẫn thi hành; quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nhiệm vụ công tác phòng chống tham nhũng và những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng trong giai đoạn 2011-2015; công tác thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giai đoạn 2006-2010, nhiệm vụ giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh…và xem bộ phim tài liệu “phòng chống tham nhũng – quyết tâm được thực thi”.

LSO-Ngày 15/11/2011, Sở Nội vụ đã phối hợp với Ban Chỉ đạo về phòng chống tham nhũng tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho toàn thể cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trong đơn vị.
Sở Nội vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng trong cán bộ, công chức
Hội nghị đã được nghe lãnh đạo Ban Chỉ đạo về phòng chống tham nhũng giới thiệu về tình hình tham nhũng và công tác phòng chống tham nhũng hiện nay trên thế giới, Việt Nam và trong tỉnh; hậu quả và tác hại của tệ tham nhũng; Luật phòng chống tham nhũng và những văn bản hướng dẫn thi hành; quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nhiệm vụ công tác phòng chống tham nhũng và những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng trong giai đoạn 2011-2015; công tác thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giai đoạn 2006-2010, nhiệm vụ giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh…và xem bộ phim tài liệu “phòng chống tham nhũng – quyết tâm được thực thi”.

Đức Anh