Thứ năm,  06/10/2022

Lạng Sơn thực hiện tốt Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị

LSO- Thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW, ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về việc: “Mua và đọc báo, tạp chí của Đảng“, Tỉnh uỷ đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ đảng, các ban, ngành đoàn thể chính trị từ tỉnh đến cơ sở thực hiện nghiêm chỉ thị. Sau 15 năm triển khai, đến nay 100% chi, đảng bộ; thôn bản, khối phố đều có báo đảng và tất cả các xã, phường, thị trấn đều có báo đến trong ngày...Độc giả tại hội báo Xuân Xứ Lạng năm 2011. Ảnh: HOÀNG VIỆTLà một tỉnh miền núi, biên giới, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nhưng những năm qua Tỉnh uỷ luôn quan tâm đến việc chỉ đạo các cấp uỷ đảng, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể quần chúng nhân dân về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Chỉ thị số 04- CT/TU, về: “việc tăng cường lãnh đạo công tác báo chí, xuất bản”; ngày 2-11-2006, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp tục ban hành Chỉ thị số 10 về: “Tăng cường công tác giáo...

LSO- Thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW, ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về việc: “Mua và đọc báo, tạp chí của Đảng“, Tỉnh uỷ đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ đảng, các ban, ngành đoàn thể chính trị từ tỉnh đến cơ sở thực hiện nghiêm chỉ thị. Sau 15 năm triển khai, đến nay 100% chi, đảng bộ; thôn bản, khối phố đều có báo đảng và tất cả các xã, phường, thị trấn đều có báo đến trong ngày…
Độc giả tại hội báo Xuân Xứ Lạng năm 2011. Ảnh: HOÀNG VIỆT


Là một tỉnh miền núi, biên giới, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nhưng những năm qua Tỉnh uỷ luôn quan tâm đến việc chỉ đạo các cấp uỷ đảng, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể quần chúng nhân dân về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Chỉ thị số 04- CT/TU, về: “việc tăng cường lãnh đạo công tác báo chí, xuất bản”; ngày 2-11-2006, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp tục ban hành Chỉ thị số 10 về: “Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới”. Do có sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và sự quan tâm sâu sát của cấp uỷ đảng các cấp, nhờ đó việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng được đông đảo cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng, đoàn thể nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh đã hưởng ứng thực hiện tốt Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị.
Đặc biệt là trong năm 2011, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, ngày 28-4-2011, UBND tỉnh ra thông báo số 56/TB-UBND về hỗ trợ phát hành báo Lạng Sơn báo Nhân Dân đến thôn bản, khối phố trên địa bàn tỉnh, bắt đầu từ ngày 1-6-2011. Việc phát hành báo, tạp chí của Đảng đến thôn bản, khối phố đã góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, góp phần thúc đây phát triển kinh tế, xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng. Qua đó số lượng phát hành báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã tăng lên đáng kể. Cụ thể báo Lạng Sơn năm 2008 phát hành được 921.882 tờ, năm 2010 phát hành được 1.063.603 tờ, ước tính hết năm 2011 phát hành được 1.399.368 tờ, tăng 51,8%, so với năm 2008. Báo Nhân Dân năm 2008 phát hành trên địa bàn tỉnh được 1.655.319 tờ, ước tính hết năm 2011 phát hành được 2.001.966 tờ, tăng 20,94% so với năm 2008. Tạp chí Cộng sản năm 2008 phát hành được 8.862 cuốn, đến hết năm 2011, ước tính phát hành được 11.096 cuốn, tăng 25,21% so với năm 2008…
Việc quản lý và sử dụng báo, tạp chí của Đảng cũng được các cấp uỷ đảng quan tâm đổi mới theo hướng quản lý tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đọc, nghiên cứu, học tập. Các cơ quan, trường học, đơn vị đều quản lý báo tại phòng đọc. Còn đối với các xã, phường, thị trấn quản lý báo tại văn phòng đảng uỷ, UBND xã, phường, thị trấn; báo cấp cho các chi bộ, thôn bản, khối phố đều được quản lý tại nhà văn hoá thôn hoặc bí thư, phó bí thư chi bộ. Nhiều tổ chức cơ sở đã tổ chức tốt việc đọc và làm theo báo chí của Đảng, sử dụng những tin tức nổi bật quan trọng để định hướng dư luận, giúp cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân nắm bắt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước; nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng; vận dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị, trong thời gian tới Lạng Sơn tiếp tục chỉ đạo các chi đảng bộ, các tổ chức đoàn thể, cơ quan đơn vị… dành kinh phí thoả đáng để mua báo, tạp chí của Đảng. Các cơ quan chức năng sẽ thường xuyên kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng kinh phí mua báo; đồng thời quán triệt trong cán bộ đảng viên quản lý, sử dụng báo, tạp chí của Đảng có hiệu qủa cao nhất, theo đúng tinh thần Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị.

Hùng Tráng