Thứ năm,  06/10/2022

Đà Nẵng tổng kết thí điểm bỏ không tổ chức HĐND quận, huyện, phường

Đánh giá kết quả thực hiện “Thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường”; Tính thống nhất và thông suốt của bộ máy Nhà nước các cấp; Công tác giám sát, kiểm tra; Kiến nghị đề xuất Trung ương sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật, cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện không tổ chức HĐND... là những vấn đề chủ yếu được nêu ra tại Hội thảo Tổng kết thực hiện Đề án “Thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường” do UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức ngày 29-11.Đà Nẵng là một trong 10 địa phương được Trung ương chọn thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND tại 7 quận, huyện và 45 phường. Sau hơn 2 năm triển khai, Đà Nẵng đã huy động cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện, có chủ trương, chính sách, biệp pháp cụ thể, bảo đảm được sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và kịp thời của cấp uỷ Đảng trong quá trình thực hiện.Công tác sắp xếp nhân sự sau khi không tổ chức HĐND hợp lý, nhanh chóng và chu đáo. UBND, Mặt...

Đánh giá kết quả thực hiện “Thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường”; Tính thống nhất và thông suốt của bộ máy Nhà nước các cấp; Công tác giám sát, kiểm tra; Kiến nghị đề xuất Trung ương sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật, cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện không tổ chức HĐND… là những vấn đề chủ yếu được nêu ra tại Hội thảo Tổng kết thực hiện Đề án “Thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường” do UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức ngày 29-11.

Đà Nẵng là một trong 10 địa phương được Trung ương chọn thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND tại 7 quận, huyện và 45 phường. Sau hơn 2 năm triển khai, Đà Nẵng đã huy động cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện, có chủ trương, chính sách, biệp pháp cụ thể, bảo đảm được sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và kịp thời của cấp uỷ Đảng trong quá trình thực hiện.

Công tác sắp xếp nhân sự sau khi không tổ chức HĐND hợp lý, nhanh chóng và chu đáo. UBND, Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội từng địa phương phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để hoạt động của UBND cùng cấp quản lý, điều hành thông suốt. Công tác giám sát về hoạt động tư pháp cấp quận, huyện, phường được chuyển giao cho HĐND thành phố đảm nhận.

Cho đến nay, UBND các quận, huyện, phường không có HĐND, hoạt động ổn định, quyền làm chủ của nhân dân vẫn được phát huy. Hiệu quả thể hiện rõ nhất là việc giảm biên chế và bộ máy trung gian, giảm chi phí hành chính. Tính chủ động trong chính quyền được nâng lên một bước, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính được chú trọng, quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực có hiệu lực, hiệu quả. Tình hình kinh tế xã hội tại các địa phương tiếp tục phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Đại biểu dự Hội thảo cũng chỉ rõ những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường. Cụ thể như HĐND thành phố được bổ sung thêm nhiều nhiệm vụ, nhưng chưa được bổ sung số lượng đại biểu chuyên trách, thiếu các cơ chế và định chế trong thực hiện chức năng giám sát.

Hội thảo cũng thống nhất đề xuất Trung ương cho thực hiện không tổ chức HĐND ở 11 xã còn lại, nhằm tạo sự chỉ đạo, quản lý, điều hành thống nhất trên địa bàn. Đánh giá tổng kết các mô hình thí điểm trong cả nước để tổ chức thực hiện thống nhất một mô hình trong toàn quốc. Đồng thời đề nghị Trung ương sớm có các văn bản Luật và hướng dẫn cụ thể về cơ chế giám sát của HĐND, Mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp.

Theo Nhandan