Thứ hai,  08/08/2022

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày 2-12, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời phổ biến việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI.Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ TN-MT Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh, việc học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh rất quan trọng và cần thiết, bước đầu đã góp phần tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là việc có ý nghĩa cấp bách và lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng nên cần đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên, hằng ngày, là trách nhiệm của mỗi cán bộ ngành tài nguyên. Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW nhằm làm cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo bước chuyển mạnh mẽ...

Ngày 2-12, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời phổ biến việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI.

Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ TN-MT Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh, việc học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh rất quan trọng và cần thiết, bước đầu đã góp phần tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là việc có ý nghĩa cấp bách và lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng nên cần đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên, hằng ngày, là trách nhiệm của mỗi cán bộ ngành tài nguyên. Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW nhằm làm cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo bước chuyển mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.
Triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW, Đảng ủy Bộ đề ra bảy giải pháp thực hiện, gồm: Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục xây dựng, bổ sung và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, gắn với việc thực hiện tốt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, giải quyết những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong cơ quan, đơn vị; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ Bộ Tài nguyên và Môi trường theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiểm tra định kỳ, sơ kết sáu tháng, tổng kết năm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác này.


Theo Nhandan