Thứ ba,  05/12/2023

Phong tặng, truy tặng Danh hiệu Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động 16 tập thể và 11 cá nhân

Ngày 15, 22 và 23-11-2011, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang ký các Quyết định 2095/QĐ-CTN, 2163/QĐ-CTN, 2164/QĐ-CTN, 2185/QĐ-CTN, 2186/QĐ-CTN phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân hai cá nhân; Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân 11 đơn vị; truy tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân bảy cá nhân đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân bốn đơn vị đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Danh hiệu Anh hùng Lao động ba đơn vị đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ...

Ngày 15, 22 và 23-11-2011, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang ký các Quyết định 2095/QĐ-CTN, 2163/QĐ-CTN, 2164/QĐ-CTN, 2185/QĐ-CTN, 2186/QĐ-CTN phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân hai cá nhân; Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân 11 đơn vị; truy tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân bảy cá nhân đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân bốn đơn vị đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Danh hiệu Anh hùng Lao động ba đơn vị đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Nhandan