Thứ ba,  09/08/2022

Công tác luân chuyển cán bộ ở Văn Lãng

Thời gian tới, Đảng bộ huyện Văn Lãng sẽ tiếp tục làm tốt công tác phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng trong toàn đảng bộ đối với công tác luân chuyển cán bộ trong thời kỳ mới. Đặc biệt, coi trọng kết quả đánh giá phân loại cán bộ, đảng viên hàng năm với việc quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, sắp xếp, điều động, luân chyển cán bộ.

LSO-Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11/NQ-TW của Bộ Chính trị (khóa IX) ngày 25/1/2002 về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý, trong những năm qua, Đảng bộ huyện Văn Lãng luôn quan tâm đến công tác luân chuyển cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ trong thời kỳ CNH – HĐH đất nước.
Thăm mô hình vườn đồi hộ ông Hoàng Văn Sằm ở bản Nà Mò, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng
Căn cứ Kế hoạch số 12 – KH/TU, ngày 10/6/2002 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lãng đã xây dựng và ban hành Nghị quyết số 33 về luân chuyển, tăng cường cán bộ cho cơ sở. Đồng thời chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, MTTQ, các tổ chức đoàn thể nhân dân, UBND các xã, thị trấn rà soát lại đội ngũ cán bộ và công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cho các kỳ đại hội Đảng và bầu cử HĐND các cấp.
Công tác luân chuyên cán bộ luôn được huyện xác định là một trong những khâu đột phá trong đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ. Thông qua luân chuyển đã tạo nguồn cán bộ lâu dài cho huyện khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín và từng bước tạo điều kiện để cán bộ rèn luyện, trưởng thành, nhất là cán bộ trẻ có triển vọng, góp phần đổi mới công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu cán bộ trước mắt và lâu dài trong toàn hệ thống chính trị. Do vậy, huyện đã chỉ đạo thực hiện luân chuyển có trọng tâm, trọng điểm, không ồ ạt, tràn lan, từng bước rút kinh nghiệm trong luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý về cơ sở.
Từ năm 2003 đến nay, Đảng bộ huyện Văn Lãng đã thực hiện luân chuyển tổng cộng 72 cán bộ lãnh đạo, quản lý. Trong đó 6 cán bộ lãnh đạo quản lý các phòng, ban, ngành huyện luân chuyển xuống cơ sở xã; 6 cán bộ lãnh đạo quản lý ở các phòng, ban giữ chức vụ là Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; 30 cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các phòng ban này sang giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý ở các phòng, ban khác; điều động, bổ nhiệm 24 đồng chí giữ chức vụ là trưởng, phó các phòng, ban, đoàn thể huyện; 6 đồng chí luân chuyển từ tỉnh về huyện và ngược lại.
Đánh giá về công tác luân chuyển cán bộ, đồng chí Hoàng Văn Thiết- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý được điều động luân chuyển đã bước đầu tiếp cận với điều kiện, môi trường làm việc mới, phát huy được khả năng công tác và vai trò trách nhiệm, tích cực rèn luyện, phấn đấu, giữ gìn phẩm chất đạo đức chủ động thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện đã có bước chuyển biến tích cực, thực hiện đúng phương châm, theo trình tự chặt chẽ, phát huy dân chủ tạo sự thống nhất cao, được nhân dân đồng tình ủng hộ.
Tuy đạt được được kết quả, song công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý ở huyện Văn Lãng trong những năm qua cũng còn bộc lộ nhiều mặt hạn chế. Một số cấp ủy và người đứng đầu chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác luân chuyển cán bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công tác luân chuyển cán bộ trên địa bàn huyện vẫn còn trường hợp chưa theo quy hoạch, kế hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ; còn trường hợp cán bộ chưa được xem xét, nghiên cứu, đánh giá nghiêm túc khi luân chuyển nên khi luân chuyển xuống cơ sở chưa phát huy được hiệu quả công tác.
Một số cấp ủy cơ sở còn có tư tưởng trông chờ vào việc luân chuyển cán bộ từ huyện về nên chưa chủ động trong công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ kế cận. Mặt khác không muốn tiếp nhận luân chuyển đến hoặc phối hợp tạo điều kiện để cán bộ luân chuyển hoàn thành nhiệm vụ. Một số cán bộ được điều động luân chuyển chưa phấn khởi, an tâm công tác, ý thức phấn đấu chưa cao, chưa nắm bắt theo kịp với thực tiễn.
Thời gian tới, Đảng bộ huyện Văn Lãng sẽ tiếp tục làm tốt công tác phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng trong toàn đảng bộ đối với công tác luân chuyển cán bộ trong thời kỳ mới. Đặc biệt, coi trọng kết quả đánh giá phân loại cán bộ, đảng viên hàng năm với việc quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, sắp xếp, điều động, luân chyển cán bộ.

Những kết quả đạt được trong công tác luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý trên địa bàn huyện Văn Lãng đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

M.V.H