Thứ sáu,  12/08/2022

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN,LP

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Tham ô, lãng phí tài sản của Nhà nước, của tập thể, của nhân dân là hành động trộm cắp, mà ai cùng phải thù ghét, phải trừ bỏ”, trong thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” tạo nên phong trào tự tu dưỡng, rèn luyện trong cán bộ, đảng viên, công chức, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, nhất là người đứng đầu. Tuy cuộc đấu tranh PCTN,LP là khó khăn, phức tạp, nhưng với quyết tâm cao của toàn Đảng bộ và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, tin chắc rằng cuộc đấu tranh này sẽ thắng lợi, đưa KT-XH tỉnh Lạng Sơn tiến nhanh, tiến xa hơn nữa trên con đường phát triển và hội nhập.

LSO-Xuất phát từ nhận thức đúng đắn: chống tham nhũng, lãng phí là một cuộc đấu tranh vừa cấp bách, vừa lâu dài và phức tạp, những năm qua, thực hiện Nghị quyết (NQ) Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (PCTN,LP), tỉnh Lạng Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xác định việc thực hiện các chủ trương, giải pháp PCTN,LP là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài gắn với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Với phương châm “chủ động phòng ngừa, phát hiện kịp thời, ngăn chặn hiệu quả, xử lý nghiêm minh”, sau 5 năm triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả phấn khởi.
Huyện Hữu Lũng tập huấn công tác PCTN
Ngay sau khi có NQ Trung ương 3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch phổ biến, quán triệt, UBND tỉnh ban hành chương trình hành động thực hiện Luật PCTN, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân thực hiện nghiêm túc.
Ông Nguyễn Thế Lệ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về PCTN tỉnh cho biết: Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về PCTN,LP, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác quản lý và triển khai các biện pháp phòng ngừa, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, trước hết là ở các cấp ủy đảng, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có chức vụ, quyền hạn về thực hiện nhiệm vụ PCTN,LP. Trong công tác đấu tranh PCTN,LP, vấn đề quan trọng là phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà giữa cấp trên với cấp dưới, giữa chính quyền với nhân dân, lấy tiêu chí phục vụ nhân dân làm mục tiêu cơ bản.
Vì vậy, những năm qua, tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện công tác cán bộ đúng quy định, quy trình. Dân chủ, công khai trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng cán bộ, đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách cán bộ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ thường xuyên được rà soát, đánh giá, đảm bảo các tiêu chuẩn giới thiệu đảng viên để bầu giữ các chức danh lãnh đạo. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức được thực hiện thường xuyên, nhất là ở lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác cho 3.758 lượt cán bộ.
Cùng với đó, tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động, trọng tâm là công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công; phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu chi; công khai chế độ định mức, tiêu chuẩn; công khai trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng đất đai…Qua đó, đã tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, công dân nắm bắt thông tin hoạt động của cơ quan nhà nước và giám sát việc thực hiện.
Ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng cho biết: Thực hiện các văn bản của trung ương và của tỉnh về công tác PCTN,LP, những năm qua, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã quan tâm xây dựng chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể. Huyện luôn quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, do đó đã tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện, chú trọng những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí. Các cơ quan thanh tra đã kết thúc 348 cuộc, (trong đó có 37 cuộc thực hiện pháp luật về PCTN), phát hiện về sai phạm kinh tế với tổng số tiền 13.461,6 triệu đồng, cấp có thẩm quyền kết luận thu hồi 5.606,2 triệu đồng, xử phạt hành chính 633,7 triệu đồng, đã thu hồi được 2.013,3 triệu đồng. Công tác điều tra, truy tố, xét xử nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng được tăng cường, đã phát hiện và xử lý kịp thời, kiên quyết, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật các hành vi tham nhũng, được nhân dân đồng tình, có tác dụng răn đe và giáo dục. Cơ quan chức năng đã khởi tố, điều tra 8 vụ án về tham nhũng với 19 bị can, số tiền sai phạm 3.157 triệu đồng. Tòa án đã xét xử 7 vụ, 18 bị cáo, quyết định thu hồi 2.741,8 triệu đồng.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Tham ô, lãng phí tài sản của Nhà nước, của tập thể, của nhân dân là hành động trộm cắp, mà ai cùng phải thù ghét, phải trừ bỏ”, trong thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” tạo nên phong trào tự tu dưỡng, rèn luyện trong cán bộ, đảng viên, công chức, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, nhất là người đứng đầu. Tuy cuộc đấu tranh PCTN,LP là khó khăn, phức tạp, nhưng với quyết tâm cao của toàn Đảng bộ và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, tin chắc rằng cuộc đấu tranh này sẽ thắng lợi, đưa KT-XH tỉnh Lạng Sơn tiến nhanh, tiến xa hơn nữa trên con đường phát triển và hội nhập.

Minh Thảo