Thứ sáu,  12/08/2022

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước

Sáng 16-12, tại Hà Nội, Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị quân chính toàn quân năm 2011, nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) năm 2011 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ QS, QP năm 2012.Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy T.Ư dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trần Quốc Vượng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng; Hồ Mẫu Ngoạt, phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư và đại diện các cơ quan T.Ư.Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng, chủ trì Hội nghị.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự Hội nghị Quân chính toàn quânBáo cáo tổng kết công tác năm 2011 do Đại tướng Phùng Quang Thanh trình bày và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đánh giá: Năm 2011, Quân ủy T.Ư và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã có nhiều đổi...

Sáng 16-12, tại Hà Nội, Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị quân chính toàn quân năm 2011, nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) năm 2011 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ QS, QP năm 2012.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy T.Ư dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trần Quốc Vượng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng; Hồ Mẫu Ngoạt, phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư và đại diện các cơ quan T.Ư.

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng, chủ trì Hội nghị.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự Hội nghị Quân chính toàn quân
Báo cáo tổng kết công tác năm 2011 do Đại tướng Phùng Quang Thanh trình bày và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đánh giá: Năm 2011, Quân ủy T.Ư và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã có nhiều đổi mới, sâu sát, hướng về cơ sở, triển khai toàn diện, hoàn thành tốt các mặt công tác QS, QP và xây dựng Đảng bộ; trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là, công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước về tăng cường quốc phòng và tiềm lực quân sự; công tác sẵn sàng chiến đấu, phối hợp các lực lượng xử lý kịp thời các tình huống; quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, vùng trời và biển đảo của Tổ quốc,… Năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên,…
Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những kết quả mà quân đội đã đạt được và khẳng định, trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào, quân đội ta đều một lòng một dạ trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, có ý chí quyết chiến quyết thắng cao; dũng cảm chiến đấu, tận tụy công tác, cần cù lao động, thông minh, sáng tạo trong hành động; đoàn kết quốc tế, chí nghĩa chí tình; ham học tập, cầu tiến bộ; chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ; luôn luôn xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân ủy T.Ư, Tổng Bí thư nhiệt liệt chúc mừng sự trưởng thành, tiến bộ; ghi nhận, biểu dương những cố gắng và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng toàn quân trong năm qua.
Tổng Bí thư cũng chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém và đề nghị Hội nghị thảo luận, xác định rõ trách nhiệm, tìm đúng nguyên nhân, đề ra được các giải pháp đúng đắn để khắc phục.
Sau khi phân tích sâu sắc tình hình thế giới, trong nước và những yêu cầu đặt ra đối với quân đội, Tổng Bí thư nhất trí và đánh giá cao phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2012. Đồng chí đề nghị lưu ý một số vấn đề sau:
Năm 2012 và những năm tới, nhiệm vụ quan trọng cần nhấn mạnh đầu tiên là toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải quán triệt sâu sắc và thực hiện với quyết tâm cao nhất Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm (2011 – 2020), phương hướng, nhiệm vụ năm năm (2011 – 2015) và năm 2012. Quân đội phải đi sâu quán triệt đường lối, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, chấp hành nghiêm các nhiệm vụ cụ thể, nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất theo đúng nguyên tắc, quan điểm chỉ đạo của Đảng. Phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, lấy việc giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước là lợi ích cao nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy nội lực, tranh thủ tối đa các thuận lợi từ bên ngoài, kiên trì chính sách đối ngoại rộng mở, vừa hợp tác vừa đấu tranh, gia tăng hợp tác, tránh xung đột, đối đầu, tránh bị cô lập, lệ thuộc.
Phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước, của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường sức mạnh quốc phòng cả về tiềm lực và thế trận. Tiếp tục củng cố khối đoàn kết các dân tộc, chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các vùng cao, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng có nhiều đồng bào các dân tộc thiểu số; xây dựng sự đồng thuận xã hội, phát huy tinh thần dân tộc, ý thức xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước của mọi người Việt Nam, kể cả người Việt Nam ở nước ngoài.
Tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, toàn diện, có sức mạnh tổng hợp và sức chiến đấu cao. Đẩy mạnh việc nghiên cứu và triển khai thực hiện phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phù hợp với sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và đáp ứng các yêu cầu tác chiến trong điều kiện chiến tranh bằng vũ khí công nghệ cao, luôn sẵn sàng chiến đấu, đối phó kịp thời và giành thắng lợi trong mọi tình huống.
Về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, Tổng Bí thư chỉ rõ mục tiêu của công nghiệp quốc phòng là phải trở thành một bộ phận quan trọng của tiềm lực quốc phòng, an ninh quốc gia, có trình độ khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại,.. góp phần từng bước hiện đại hóa quân đội và công an nhân dân theo yêu cầu phòng thủ, tác chiến trong điều kiện mới.
Tiếp tục chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, luôn tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Trong năm 2012 và những năm tới, cần phấn đấu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng Đảng, tập trung xây dựng Đảng về chính trị, bảo đảm cho toàn Đảng bộ và toàn quân kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, trở thành hoạt động thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức, cá nhân trong toàn quân.
Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, giúp dân xoá đói, giảm nghèo, phòng tránh và khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Trước mắt, tập trung bảo đảm tốt chế độ, chính sách cho các đối tượng và đời sống cho cán bộ, chiến sĩ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012.
Hội nghị làm việc đến ngày 18-12, quán triệt, triển khai Nghị quyết của Quân ủy T.Ư về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QS, QP và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2012; tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2011 và phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2012; tổng kết nhiệm vụ huấn luyện năm năm 2006- 2010, phương hướng, nhiệm vụ huấn luyện năm năm tới; triển khai một số quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác QS, QP, công tác tổ chức đảng và tổ chức cơ quan chính trị trong quân đội,…

Theo Nhandan