Thứ ba,  05/12/2023

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng

Ngày 16-12, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Bí thư T.Ư Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2011, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2012; sơ kết hơn bốn năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; quán triệt các quyết định của Ban Chấp hành Trung ương về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.Các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí bí thư, phó bí thư thường trực, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy, các bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư, các Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ...Hội...

Ngày 16-12, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Bí thư T.Ư Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2011, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2012; sơ kết hơn bốn năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; quán triệt các quyết định của Ban Chấp hành Trung ương về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí bí thư, phó bí thư thường trực, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy, các bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư, các Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ…
Hội nghị đánh giá, năm 2011, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tích cực, chủ động thực hiện tương đối toàn diện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao, tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Ủy ban Kiểm tra T.Ư kịp thời giúp Ban Chấp hành Trung ương ban hành hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đảng khóa XI và Quy định những điều đảng viên không được làm. Qua học tập quán triệt và thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên và ủy ban kiểm tra các cấp chuyển biến tích cực.
Kết quả kiểm tra, giám sát đã góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, ngăn ngừa, xử lý sai phạm; đồng thời tham mưu với Đảng và Nhà nước bổ sung, sửa đổi một số chính sách, pháp luật chưa phù hợp. Hội nghị cũng nêu rõ những hạn chế yếu kém trong công tác kiểm tra, giám sát và bàn biện pháp khắc phục.
Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2012, ngành kiểm tra Đảng xác định tập trung thực hiện một số nội dung chủ yếu sau: Tổ chức tốt, có chất lượng, hiệu quả việc quán triệt và hướng dẫn thực hiện các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI; về những điều đảng viên không được làm,…
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 5 Khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; các quy định, hướng dẫn, quy trình đã được Bộ Chính trị và Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XI ban hành. Tập trung kiểm tra dấu hiệu vi phạm trong việc tổ chức thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ Đảng; các chỉ thị, quy định của Đảng; việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, về cán bộ và công tác cán bộ; về quản lý sử dụng đất đai đã cấp cho các dự án, quản lý khai thác và sử dụng tài nguyên rừng, khoáng sản, nợ công của các địa phương; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Mở rộng hoạt động giám sát ở tất cả các cấp.
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức tốt việc quán triệt và thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư Ban hành các quy định, Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát đến năm 2020; Kết luận số 312 – TB/TW của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát và luân chuyển cán bộ lãnh đạo ủy ban kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra.
Thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức và xây dựng ngành, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp; kiện toàn bộ máy giúp việc của ủy ban kiểm tra các cấp, thực hiện tốt chủ trương của Bộ Chính trị về quy hoạch cán bộ, tăng cường tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương những kết quả đạt được của ủy ban kiểm tra các cấp trong năm qua và nhấn mạnh một số vấn đề Hội nghị cần thảo luận (Toàn văn bài phát biểu đăng trên số báo hôm nay).
Hội nghị làm việc đến ngày 17-12.
Theo Nhandan