Thứ sáu,  19/08/2022

Nâng cao chất lượng tổ chức đoàn các cấp

Sáng 23-12, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 12, khóa IX, với sự tham dự của các đồng chí cán bộ đoàn chủ chốt trong cả nước. Đến dự, có đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư. Hội nghị lần này có nhiệm vụ tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu niên năm 2011, quyết định chương trình trọng tâm năm 2012; thảo luận các văn bản, đề án chuẩn bị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.Năm 2011, các hoạt động do Đoàn tổ chức đã bám sát yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, phù hợp nhiệm vụ của tuổi trẻ, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo đoàn viên thanh niên và yêu cầu lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị, góp phần tích cực bảo đảm an sinh xã hội; thể hiện sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, một số hoạt động chưa đạt mục tiêu, chất lượng như yêu cầu....

Sáng 23-12, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 12, khóa IX, với sự tham dự của các đồng chí cán bộ đoàn chủ chốt trong cả nước. Đến dự, có đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư. Hội nghị lần này có nhiệm vụ tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu niên năm 2011, quyết định chương trình trọng tâm năm 2012; thảo luận các văn bản, đề án chuẩn bị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.
Năm 2011, các hoạt động do Đoàn tổ chức đã bám sát yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, phù hợp nhiệm vụ của tuổi trẻ, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo đoàn viên thanh niên và yêu cầu lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị, góp phần tích cực bảo đảm an sinh xã hội; thể hiện sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, một số hoạt động chưa đạt mục tiêu, chất lượng như yêu cầu. Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên ở địa bàn dân cư và trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh còn lúng túng. Công tác bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh niên, thiếu nhi chưa được như mong muốn. Việc nhân rộng, phổ biến các mô hình còn yếu. Công tác tham mưu ở từng cơ sở, khả năng chọn việc ở từng địa phương còn hạn chế. Các hoạt động giáo dục chưa tác động đến tình cảm, ý thức của thanh niên. Nhiều địa phương chưa tham mưu thành lập được cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên; cấp T.Ư chưa tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước được nhiều chính sách cho thế hệ trẻ.
Trọng tâm công tác năm 2012 của các cấp bộ đoàn cả nước là củng cố tổ chức Đoàn, nâng cao chất lượng đoàn viên, kiện toàn theo hướng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, tổ chức tốt Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.
Tại hội nghị, các cán bộ đoàn chủ chốt đã tập trung đóng góp ý kiến đối với một số văn bản quan trọng của tổ chức Đoàn, nhất là Báo cáo của BCH T.Ư Đoàn khóa IX tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X và các đề án nhân sự của BCH khóa X, đề án đại biểu Đại hội…

Theo Nhandan