Thứ sáu,  12/08/2022

Chính sách mới, quyết định mới

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 71/2011/QĐ-TTg về bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước đối với các hội có tính chất đặc thù.Quyết định gồm năm điều, nêu rõ những quy định chung; nội dung bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách trung ương; quy trình bảo đảm kinh phí, hỗ trợ kinh phí đối với các hội có tính chất đặc thù; trách nhiệm thực hiện và điều khoản thi hành.Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 5-2-2012; thay thế Quyết định số 21/2003/QĐ-TTg ngày 29-1-2003 và Quyết định số 247/2006/QĐ-TTg ngày 30-10-2006 của Thủ tướng Chính...
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 71/2011/QĐ-TTg về bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước đối với các hội có tính chất đặc thù.

Quyết định gồm năm điều, nêu rõ những quy định chung; nội dung bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách trung ương; quy trình bảo đảm kinh phí, hỗ trợ kinh phí đối với các hội có tính chất đặc thù; trách nhiệm thực hiện và điều khoản thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 5-2-2012; thay thế Quyết định số 21/2003/QĐ-TTg ngày 29-1-2003 và Quyết định số 247/2006/QĐ-TTg ngày 30-10-2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Nhandan