Thứ hai,  03/10/2022

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tổng kết công tác năm 2011

LSO-Ngày 28/12/2011, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành mở rộng, tổng kết công tác năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012 và quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Nghị quyết số 24-NQ/TU, ngày 16/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên giai đoạn 2011-2015. Năm 2011 Đảng ủy Khối đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chủ động thực hiện nhiệm vụ đề ra và các nhiệm vụ do cấp trên triển khai. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, quần chúng được đẩy mạnh. Công tác cán bộ, xây dựng củng cố tổ chức đảng, quản lý đảng viên, phát triển đảng được quan tâm, trong năm đã kết nạp được 192 đảng viên mới, đạt 128% kế hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát có nhiều chuyển biến tích cực. Các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện tốt chức năng là hạt nhân chính trị lãnh...

LSO-Ngày 28/12/2011, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành mở rộng, tổng kết công tác năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012 và quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Nghị quyết số 24-NQ/TU, ngày 16/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên giai đoạn 2011-2015. Năm 2011 Đảng ủy Khối đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chủ động thực hiện nhiệm vụ đề ra và các nhiệm vụ do cấp trên triển khai. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, quần chúng được đẩy mạnh. Công tác cán bộ, xây dựng củng cố tổ chức đảng, quản lý đảng viên, phát triển đảng được quan tâm, trong năm đã kết nạp được 192 đảng viên mới, đạt 128% kế hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát có nhiều chuyển biến tích cực. Các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện tốt chức năng là hạt nhân chính trị lãnh đạo mọi mặt hoạt động ở cơ sơ, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Để năm 2012, thực hiện đạt kết quả tốt hơn, Đảng ủy Khối đề ra một số nhiệm vụ sau: Chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, quần chúng. Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ nay đến 2015. Đẩy mạnh công tác xây dựng củng cố tổ chức cơ sở đảng, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên, công tác phát triển đảng; tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở lãnh đạo đảng viên, quần chúng hoàn thành chức trách, nhiệm vụ chuyên môn được giao, các đoàn thể chính trị, xã hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quy chế dân chủ ở cơ sở.

La Nam