Thứ tư,  19/05/2021

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2011 so với năm 2010

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 5,89%.Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,2%.Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 6,8%.Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 24,2%.Kim ngạch xuất khẩu tăng 33,3%.Kim ngạch nhập khẩu tăng 24,7%; nhập siêu bằng 9,9% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu.Chỉ số giá tiêu dùng tháng12-2010 tăng 18,13% so với tháng 12-2010.Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bằng 34,6% GDP.Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 2,27%, trong đó khu vực thành thị là 3,6%; khu vực nông thôn là 1,71%.Thiếu đói giáp hạt ở khu vực nông thôn giảm 21,7% về số hộ và giảm 14,6% về số nhân khẩu thiếu đói.(Nguồn: Tổng cục Thống...

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 5,89%.

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,2%.

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 6,8%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 24,2%.

Kim ngạch xuất khẩu tăng 33,3%.

Kim ngạch nhập khẩu tăng 24,7%; nhập siêu bằng 9,9% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng

12-2010 tăng 18,13% so với tháng 12-2010.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bằng 34,6% GDP.

Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 2,27%, trong đó khu vực thành thị là 3,6%; khu vực nông thôn là 1,71%.

Thiếu đói giáp hạt ở khu vực nông thôn giảm 21,7% về số hộ và giảm 14,6% về số nhân khẩu thiếu đói.

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

Theo Nhandan