Chủ nhật,  09/05/2021

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Ðảng

Năm 2011, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT T.Ư) và Ủy ban kiểm tra các cấp đã tích cực, chủ động thực hiện tương đối toàn diện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao, đạt được những kết quả quan trọng.UBKT T.Ư đã tham mưu, giúp BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành một số quy định cụ thể hóa Điều lệ Đảng khóa XI, trong đó, BCH T.Ư nâng thẩm quyền ban hành các văn bản: "Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng" và "Quy định về những điều đảng viên không được làm" từ Bộ Chính trị lên BCH T.Ư; ngay đầu nhiệm kỳ khóa XI, đồng chí Tổng Bí thư và đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã có buổi làm việc với UBKT T.Ư. Điều này cho thấy, BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư rất coi trọng vai trò, vị trí công tác kiểm tra, giám sát, tạo tiền đề rất quan trọng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới. Đến nay, UBKT...
Năm 2011, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT T.Ư) và Ủy ban kiểm tra các cấp đã tích cực, chủ động thực hiện tương đối toàn diện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao, đạt được những kết quả quan trọng.

UBKT T.Ư đã tham mưu, giúp BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành một số quy định cụ thể hóa Điều lệ Đảng khóa XI, trong đó, BCH T.Ư nâng thẩm quyền ban hành các văn bản: “Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng” và “Quy định về những điều đảng viên không được làm” từ Bộ Chính trị lên BCH T.Ư; ngay đầu nhiệm kỳ khóa XI, đồng chí Tổng Bí thư và đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã có buổi làm việc với UBKT T.Ư. Điều này cho thấy, BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư rất coi trọng vai trò, vị trí công tác kiểm tra, giám sát, tạo tiền đề rất quan trọng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới. Đến nay, UBKT T.Ư giải quyết xong các công việc do UBKT T.Ư khóa X bàn giao, Ủy ban kiểm tra các cấp giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, phục vụ công tác nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 và kiện toàn chức danh lãnh đạo Nhà nước; các nhiệm vụ kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tài chính đảng tăng cao hơn so với năm 2010 (kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm tăng 15%, tổ chức tăng 14%; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tăng 31,6%; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng tăng 16%; kiểm tra tài chính đảng tăng 41%; thu nộp đảng phí tăng 34%; cấp ủy kiểm tra, giám sát theo Điều 30, trong đó: kiểm tra đảng viên tăng 23%, tổ chức tăng 33%; giám sát đảng viên tăng 39%, tổ chức tăng 38%); tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra các cấp; công tác nghiên cứu khoa học, đối ngoại tiếp tục được coi trọng và đạt được những kết quả tốt đẹp.

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát thiết thực góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng, góp phần ngăn ngừa, xử lý sai phạm, khắc phục hậu quả trong thực hiện chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương và Trung ương (về phòng, chống tham nhũng; về cổ phần hóa doanh nghiệp; quản lý, sử dụng đất đai, dự án, tài nguyên khoáng sản…), góp phần giữ vững an ninh, quốc phòng, ổn định trật tự và an sinh xã hội; đồng thời giúp bổ sung, sửa đổi một số chính sách, pháp luật chưa phù hợp.

Đạt được những kết quả trên chủ yếu là do có sự tích cực chủ động của cán bộ, đảng viên ngành kiểm tra Đảng, nêu cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong Ủy ban kiểm tra các cấp; công tác phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra các cấp với các ban, ngành và cơ quan chức năng được tăng cường và có hiệu quả.

Tuy nhiên, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát còn bộc lộ một số hạn chế, cần tập trung khắc phục. Đó là số đảng viên, tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật tăng; tình hình tiêu cực, tham nhũng không giảm. Kỷ luật đảng viên tăng 9%; tổ chức đảng tăng 4%.

Để tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nhất là việc ngăn chặn tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng và đạo đức của một bộ phận đảng viên, nâng cao lòng tin của nhân dân và cán bộ đảng viên, UBKT T.Ư đề ra các nhiệm vụ chủ yếu cần thực hiện tốt trong năm 2012:

Tổ chức tốt, có chất lượng, hiệu quả việc quán triệt và hướng dẫn thực hiện các văn bản của Ban Chấp hành T.Ư như: Quy định số 45-QĐ/TW, về thi hành Điều lệ Đảng; Quyết định số 46-QĐ/TW ban hành hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; Quy định số 47-QĐ/TW, về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI, về những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng đảng… Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 5, khóa X, về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; các quy định, hướng dẫn, quy trình được Bộ Chính trị và Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa X ban hành.

Tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng khóa XI quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao. Tập trung kiểm tra dấu hiệu vi phạm trong việc tổ chức thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, các chỉ thị, quy định của Đảng; việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; về cán bộ và công tác cán bộ; về quản lý sử dụng đất đai đã cấp cho các dự án; quản lý khai thác và sử dụng tài nguyên rừng, khoáng sản; nợ công của các địa phương; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Mở rộng hoạt động giám sát ở tất cả các cấp. Triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chương trình kiểm tra của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương năm 2012. Tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo hướng làm theo có hiệu quả, thiết thực. Tổ chức tốt việc quán triệt và tổ chức thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ đảng viên. Phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành hướng dẫn thực hiện Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát đến năm 2020; Kết luận số 312-TB/TW của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát và luân chuyển cán bộ lãnh đạo Ủy ban kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra. Tham mưu và thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức và xây dựng ngành: Mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ là cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp; công tác đối ngoại và việc tổ chức các đoàn đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm ở một số nước. Tăng cường tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức thi nâng ngạch; duy trì phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức toàn ngành; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo.

Theo Nhandan