Thứ ba,  11/05/2021

Công tác cải cách hành chính: Kết quả năm cũ, thách thức năm mới

Ngày 8/11/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 30c về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Đây sẽ là động lực tạo đà cho công tác CCHC trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới đi vào thực hiện đạt hiệu quả cao hơn hướng đến mục tiêu cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công.

LSO-Cùng với cả nước thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 theo Quyết định 136/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Lạng Sơn đã đạt một số kết quả tích cực trên cả 5 nội dung của công tác CCHC. Nền hành chính cơ bản đảm bảo tính công khai, minh bạch và dân chủ, chuyển sang cách thức phục vụ nhân dân thay vì cơ chế xin – cho như trước. Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn, cấp tỉnh và cấp huyện được xác định rõ ràng. Thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực được rà soát, sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ những thủ tục rườm rà, gây phiền hà cho công dân, doanh nghiệp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngày càng được tăng cường. Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh, đến nay gần 100% cơ quan hành chính cấp tỉnh và huyện ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử E-office; 5 sở, ngành, trung tâm tiếp nhận và trả kết quả ứng dụng phần mềm giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế “một cửa”. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 được áp dụng tại hầu hết các cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện và 1 số đơn vị sự nghiệp, UBND cấp xã.

Đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ kiểm tra việc thực hiện CCHC tại huyện Lộc Bình
Đến hết năm nay, 18/22 sở, ngành tương đương; 11 huyện, thành phố; 226 xã, phường đã thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông; 19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 65% phòng ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện được quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng đã cử 1.314 cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, quản lý hành chính Nhà nước và bồi dưỡng kỹ năng…
Bên cạnh những kết quả đạt được về công tác CCHC trong giai đoạn 2001 – 2010 và năm 2011 thì tốc độ CCHC vẫn còn chậm, chất lượng một số nội dung CCHC chưa cao; thể chế hành chính trên một số lĩnh vực chưa đồng bộ; một số TTHC chưa được rà soát sửa đổi, bổ sung kịp thời và chưa được thực hiện theo cơ chế “một cửa”; việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông tại một số cơ quan, đơn vị còn mang tính hình thức, kém chất lượng; trình độ chuyên môn, kỹ năng hành chính của một số cán bộ, công chức vẫn còn hạn chế; nơi làm việc của đa số bộ phận “một cửa” nhất là ở cấp xã không đảm bảo yêu cầu. Theo số liệu tổng hợp của Sở Nội vụ dựa trên báo cáo từ 14 sở, ban ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh, hết năm 2011 mới có 41,1% thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế “một cửa”; trên 90% sở, ngành và huyện, thành phố không dự kiến thủ tục hành chính thực hiện tại “một cửa”. Nguyên nhân của những hạn chế này do các cấp, các ngành chưa thực sự quan tâm thực hiện công tác CCHC; công tác kiểm tra, rà soát TTHC chưa được thực hiện thường xuyên nên không nắm bắt được những khó khăn, bất cập phát sinh trong thực tế để khắc phục…
Nhìn ra những vấn đề, những tồn tại của công tác CCHC trong năm 2011, để khẳng định thêm, theo chỉ đạo của tỉnh, năm 2012, các cấp, các ngành cần coi trọng thực hiện công tác CCHC, coi công tác CCHC là một nội dung trọng tâm của chương trình tổng thể chứ không chỉ là một trong những chương trình cải cách thể chế như giai đoạn trước; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông; tiến hành rà soát TTHC và báo cáo kịp thời việc cắt giảm, bổ sung TTHC; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu CCHC; nâng cao chất lượng hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin; quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC. Bên cạnh đó thực hiện CCHC gắn với cấp kinh phí, đầu tư nơi việc, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhằm đáp ứng được yêu cầu cải cách nền hành chính Nhà nước.
Ngày 8/11/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 30c về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020. Đây sẽ là động lực tạo đà cho công tác CCHC trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới đi vào thực hiện đạt hiệu quả cao hơn hướng đến mục tiêu cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công.

Minh Đức