Thứ năm,  06/05/2021

Nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2012

LSO-Một năm đã qua đi để lại nhiều dấu ấn không thể quên. Năm 2011 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống xã hội - năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, là năm đồng thời diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp và cũng là năm tỉnh ta tổ chức kỷ niệm 180 năm ngày thành lập tỉnh. Trong không khí phấn khởi, tự hào với niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ quân, dân các dân tộc tỉnh ta đã đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn thực hiện hoàn thành cơ bản các mục tiêu đề ra.Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thời tiết không thuận lợi, dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá cả, thị trường biến động khó lường…ảnh hưởng bất lợi đến việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2011. Tuy vậy, bằng sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị, năm 2011 tỉnh ta vẫn đạt được những...

LSO-Một năm đã qua đi để lại nhiều dấu ấn không thể quên. Năm 2011 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống xã hội – năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, là năm đồng thời diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp và cũng là năm tỉnh ta tổ chức kỷ niệm 180 năm ngày thành lập tỉnh. Trong không khí phấn khởi, tự hào với niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ quân, dân các dân tộc tỉnh ta đã đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn thực hiện hoàn thành cơ bản các mục tiêu đề ra.
Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thời tiết không thuận lợi, dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá cả, thị trường biến động khó lường…ảnh hưởng bất lợi đến việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2011. Tuy vậy, bằng sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị, năm 2011 tỉnh ta vẫn đạt được những thành tựu quan trọng, kinh tế – xã hội tiếp tục ổn định và phát triển, thực hiện đạt và vượt 14/19 chỉ tiêu đề ra. Tổng sản phẩm nội tỉnh (GDP) đạt 9,18%, thu nhập bình quân đầu người đạt 20 triệu đồng, kinh tế của tỉnh vẫn duy trì nhịp độ tăng trưởng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến, tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện; quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.
Bước sang năm 2012, từ tình hình thực tế, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra mục tiêu nhiệm vụ là: Tập trung mọi nỗ lực cao nhất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo bước chuyển biến rõ nét về chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế. Đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, trong đó tập trung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn. Tiếp tục đổi mới, phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội để cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo vệ môi trường. Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2012 rất nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Để thực hiện được mục tiêu đã đề ra các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm, nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, huy động tối đa nguồn lực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Các nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tư pháp và xây dựng hệ thống chính trị cần được các cấp, các ngành triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp, thi đua lao động sản xuất thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.
Từ những kết quả đạt được và kinh nghiệm chỉ đạo, điều hành trong thời gian qua cùng với hệ thống cơ chế chính sách ngày càng hoàn thiện, đồng bộ, các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội của Chính phủ được thực thi, mang lại hiệu quả thiết thực là yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển. Lường trước những khó khăn, thách thức, chủ động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ nhất định chúng ta sẽ hoàn thành được các mục tiêu kinh tế – xã hội năm 2012, tạo tiền đề vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra trong giai đoạn 2011 – 2015.

Lạng Sơn