Thứ hai,  10/05/2021

Cải cách hành chính Lạng Sơn: Tuyên truyền cần được đẩy mạnh

LSO- Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước, đến nay công tác CCHC trên địa bàn tỉnh ta đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, do công tác tuyên truyền về CCHC chưa được quan tâm đúng mức nên tốc độ CCHC còn chậm, chất lượng chưa cao. Trong giai đoạn tiếp theo, đòi hỏi công tác tuyên truyền CCHC phải được chú trọng và luôn đi trước một bước. Cán bộ “một cửa” xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng hướng dẫn công dân giải quyết thủ tục hành chínhBáo cáo đánh giá 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2001 - 2010 và báo cáo công tác CCHC năm 2011 thì tốc độ CCHC tại Lạng Sơn chậm, một số nội dung CCHC chất lượng thấp, chưa đạt mục tiêu đề ra. Cụ thể, thể chế hành chính trên một số lĩnh vực chưa đồng bộ, chưa hoàn thiện; nền hành chính chưa chuyên nghiệp, hiện đại, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý trong tình hình mới; kỹ năng hành chính của cán bộ, công chức vẫn còn hạn chế;...

LSO- Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước, đến nay công tác CCHC trên địa bàn tỉnh ta đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, do công tác tuyên truyền về CCHC chưa được quan tâm đúng mức nên tốc độ CCHC còn chậm, chất lượng chưa cao. Trong giai đoạn tiếp theo, đòi hỏi công tác tuyên truyền CCHC phải được chú trọng và luôn đi trước một bước.
Cán bộ “một cửa” xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng hướng dẫn công dân giải quyết thủ tục hành chính


Báo cáo đánh giá 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2001 – 2010 và báo cáo công tác CCHC năm 2011 thì tốc độ CCHC tại Lạng Sơn chậm, một số nội dung CCHC chất lượng thấp, chưa đạt mục tiêu đề ra. Cụ thể, thể chế hành chính trên một số lĩnh vực chưa đồng bộ, chưa hoàn thiện; nền hành chính chưa chuyên nghiệp, hiện đại, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý trong tình hình mới; kỹ năng hành chính của cán bộ, công chức vẫn còn hạn chế; tệ quan liêu, hách dịch trong một bộ phận cán bộ, công chức còn tồn tại; tỷ lệ doanh nghiệp, công dân biết đến các nội dung cải cách còn ít… Ngoài những hạn chế trên, một trong những nguyên nhân dẫn đến hạn chế đó là do công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC chưa được chú trọng thực hiện. Ông Đào Đức Hoan, Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho biết, trong những năm qua, công tác CCHC của tỉnh đã đạt một số kết quả nhất định, tuy nhiên cũng còn nhiều hạn chế, công tác tuyên truyền đã được quan tâm song hiệu quả chưa cao, nội dung tuyên truyền CCHC chưa sâu rộng, thiết thực. Việc tuyên truyền chủ yếu nằm trong nội bộ từng ngành, từng cấp, chưa được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. UBND tỉnh, các sở, ngành chuyên môn và UBND 11 huyện, thành phố đã thành lập các website để thông tin những nội dung liên quan đến CCHC nhưng mức độ tuyên truyền chưa cao, ít tổ chức và cá nhân biết đến nhất là đối với công dân sống ở vùng nông thôn.
Qua thực tế, một số địa phương, đơn vị trong tỉnh nhiều lúc còn xem nhẹ công tác tuyên truyền CCHC; trình độ về CCHC, chuyên môn nghiệp vụ của một số cán bộ, công chức còn hạn chế nên việc giải thích, hướng dẫn doanh nghiệp, công dân giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) chưa cặn kẽ, chính xác; hình thức tuyên truyền về CCHC chưa phong phú, đa dạng, chưa thường xuyên lồng ghép nội dung CCHC vào các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Thậm chí yêu cầu tối thiểu là niêm yết công khai TTHC tại Bộ phận “một cửa”, “một cửa” liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước chưa được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, làm cho doanh nghiệp và nhiều công dân mất thời gian, công sức, tiền của khi đến giải quyết công việc. Qua phỏng vấn một số người dân trong tỉnh thì hầu hết họ đều không biết đến Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn trước và giai đoạn 2011 – 2020, không nắm rõ 5 và 6 nội dung của Chương trình tổng thể, nhiều người dân lầm tưởng CCHC chính là cải cách TTHC…

Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 đang được khởi động trên địa bàn tỉnh. Theo ông Đào Đức Hoan, Chánh Văn phòng UBND tỉnh và ông Phạm Tuấn Tú, Trưởng Phòng CCHC, Sở Nội vụ, để có một bức tranh sáng hơn về CCHC so với giai đoạn trước thì công tác tuyên truyền cần phải được thực hiện ngay từ những ngày, tháng, năm đầu của giai đoạn. Ngay sau khi có kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011 – 2020 trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh sẽ tham mưu trình UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền CCHC bằng nhiều hình thức như phối hợp với các cơ quan báo chí tỉnh mở chuyên mục “Cải cách hành chính”; cấp phát tờ rơi về CCHC, TTHC liên quan đến doanh nghiệp, cá nhân; tổ chức tuyên truyền cổ động; tuyên truyền lồng ghép nội dung CCHC trong các cuộc phổ biến giáo dục pháp luật tại doanh nghiệp, cơ quan hành chính, khu dân cư, để 6 nội dung CCHC trong giai đoạn được nhân dân nắm rõ.Minh Đức