Thứ hai,  17/05/2021

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ

Sáng 6/1, tại Hà Nội, Bộ phận giúp việc Ban Bí thư Trung ương Đảng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã họp cho ý kiến vào báo cáo bước đầu kết quả thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW và những nội dung cụ thể triển khai trong thời gian tới.Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh HHĐồng chí Đinh Thế Huynh - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, đồng chí Đinh Thế Huynh đã công bố Quyết định số 52-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng bổ sung 3 thành viên của Bộ phận giúp việc Ban Bí thư. Các đồng chí thành viên Bộ phận giúp việc đã báo cáo tình hình triển khai Cuộc vận động tại các cấp, các ngành được phân công theo dõi. Kết quả cho thấy, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự tích cực vào cuộc của Chính phủ, các ban, ngành, địa phương đã làm được nhiều việc để thực...

Sáng 6/1, tại Hà Nội, Bộ phận giúp việc Ban Bí thư Trung ương Đảng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã họp cho ý kiến vào báo cáo bước đầu kết quả thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW và những nội dung cụ thể triển khai trong thời gian tới.


Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh HH

Đồng chí Đinh Thế Huynh – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, đồng chí Đinh Thế Huynh đã công bố Quyết định số 52-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng bổ sung 3 thành viên của Bộ phận giúp việc Ban Bí thư.

Các đồng chí thành viên Bộ phận giúp việc đã báo cáo tình hình triển khai Cuộc vận động tại các cấp, các ngành được phân công theo dõi. Kết quả cho thấy, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự tích cực vào cuộc của Chính phủ, các ban, ngành, địa phương đã làm được nhiều việc để thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Ban Bí thư đã tổ chức 2 đoàn công tác đi kiểm tra một số tỉnh miền Bắc và Tây Nguyên. Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành các văn bản hướng dẫn, ban hành tài liệu sinh hoạt chi bộ, kế hoạch triển khai trong đoàn viên, thanh, thiếu niên,…

Ở cấp tỉnh, hầu hết các địa phương, đơn vị đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh quán triệt và triển khai Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và tiếp tục chỉ đạo tổ chức hội nghị ở cấp quận, huyện; thành lập Bộ phận giúp việc cấp ủy các cấp và ban hành quy chế làm việc của Bộ phận giúp việc. Một số địa phương đã có nỗ lực tìm tòi những cách thức tổ chức chủ động, sáng tạo. Thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) có kế hoạch xây dựng và thực hiện 3 chuẩn mực theo phong cách Hồ Chí Minh (phong cách dân chủ, phong cách khoa học và phong cách nói đi đôi với làm). Tỉnh ủy Gia Lai phát hành Sổ tay làm theo gương Bác, là cơ sở đánh giá việc làm cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên noi theo tấm gương đạo đức của Bác. Lào Cai ban hành quy định một số nội dung tự giác, gương mẫu đi đầu của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp…

Tuy nhiên, một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn lúng túng trong việc đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác thành công việc thường xuyên. Bước chuyển tiếp từ Cuộc vận động sang thành công việc thường xuyên, có nơi còn đứt quãng. So với Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư, một số văn bản còn thiếu.

Năm 2012, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Đảng đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo xúc tiến khẩn trương công việc được giao để sớm trình Ban Bí thư thông qua quy chế nêu gương của người đứng đầu; ban hành các tài liệu giảng dạy về đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống các trường Đảng và trong hệ thống giáo dục quốc dân; tổ chức tốt việc vận động sáng tác và Giải thưởng các tác phẩm báo chí, văn học – nghệ thuật về đề tài học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tháng 2/2012 sẽ tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả bước đầu triển khai Chỉ thị 03-CT/CT, xây dựng phương hướng tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới.


Phát biểu kết luận cuộc họp, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Đinh Thế Huynh ghi nhận những cố gắng của các ban, bộ, ngành liên quan, đã tham mưu cho Ban Bí thư và trực tiếp ban hành các văn bản được giao, cụ thể hóa chủ trương của Đại hội XI của Đảng về việc “thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thành các nội dung thực hiện cụ thể.
Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, cả nước sẽ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, trong đó, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là yêu cầu xuyên suốt. Cần đưa việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ trở thành giải pháp hàng đầu trong nhóm các giải pháp về công tác giáo dục tư tưởng; trở thành nề nếp, nhiệm vụ thường xuyên của mọi tổ chức đảng, mọi cơ quan, đơn vị, với mọi người, mà trước hết, đối với từng cán bộ, đảng viên.

Các đại biểu phát biểu tại cuộc họp. Ảnh HH


Trên cơ sở Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, các địa phương, đơn vị xây dựng nội dung sinh hoạt chi bộ sát hợp với ngành, địa phương, đơn vị, cơ quan mình, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp, để bổ sung cùng với nội dung chuyên đề của Trung ương, đưa vào sinh hoạt chi bộ. Các địa phương, bộ, ngành tập trung chỉ đạo việc xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi ủy, Ban thường vụ các cấp ủy, đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chủ động và quyết liệt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng chuẩn mực, đạo đức cụ thể, sát hợp cho đơn vị, cơ quan mình.

Các cấp cần xác định một vài vấn đề tư tưởng, đạo đức, lối sống gây bức xúc xảy ra trong địa phương, cơ quan, đơn vị, đề ra thời hạn để tập trung chỉ đạo mang lại chuyển biến, kết quả cụ thể, tạo niềm tin ban đầu cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.
Đó cũng là những nội dung rất mới so với việc triển khai Cuộc vận động trước đây, đòi hỏi phải hết sức tâm huyết, đầu tư trí tuệ và công sức cho công tác chỉ đạo, cũng như tổ chức thực hiện.
Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Bộ phận giúp việc cần quan tâm đúng mức tới công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, trước hết là ở các cơ quan, đơn vị do mình phụ trách. Ban Bí thư sẽ tiếp tục thực hiện Kế hoạch kiểm tra và giao ban. Tại các ngành, địa phương, đơn vị cũng cần xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, để việc triển khai Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn được với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu, nhiệm vụ, đặc điểm công tác của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Quanh cảnh buổi họp. Ảnh HH

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tuyên truyền; đề nghị các đồng chí lãnh đạo các cơ quan báo chí đặc biệt quan tâm và chịu trách nhiệm về việc chỉ đạo, tuyên truyền đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là tuyên truyền về các điển hình trong học tập và làm theo đạo đức Bác Hồ; làm cho công tác tuyên truyền thật sự có sức thuyết phục, tạo sự lan tỏa, hiệu quả của việc học tập và làm theo Bác trong Đảng và toàn xã hội; đồng thời phê bình, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, làm qua loa chiếu lệ, thụ động ngồi chờ trong việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Theo CPV